Projekt PROVIDING A TEACHING AND LEARNING OPEN AND INNOVATIVE TOOLKIT FOR EVIDENCE-BASED PRACTICE TO NURSING EUROPEAN CURRICULUM

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia WUM otrzymał międzynarodowy grant na realizację Projektu pt. „Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum” w ramach akcji KA2 Programu Erasmus+. 
Projekt realizowany będzie w ramach partnerstwa strategicznego sześciu europejskich instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego. Liderem Projektu jest Universidad de Murcia w Hiszpanii, a partnerami takie uczelnie, jak: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia we Włoszech, Technological Educational Institute of Crete w Grecji, Ostravska Univerzita w Czechach, Angela Boskin Faculty of Health Care w Słowenii oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Głównym celem partnerstwa jest rozwój innowacyjnych materiałów dydaktycznych i dostęp do narzędzi Evidence-Based Practice (the EBP e-Toolkit) jako nowej strategii dostarczania wiedzy opartej na dowodach naukowych w obszarze pielęgniarstwa. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz wzrost kompetencji w zakresie wykorzystywania dowodów naukowych w praktyce klinicznej, czyli Evidence-Based Practice w grupie studentów pielęgniarstwa.
Realizacja projektu rozpocznie się we wrześniu 2018 r. i potrwa trzy lata.

Projekt E-usługi

Od 1 maja 2017 r. w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM rozpocznie się realizacja Projektu „Wdrożenie e-usług do obsługi procesów zwianych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”.

Projekt dofinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza. Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza. Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych.

Projekt KOMPETENCJE - PRACA - SUKCES

Projekt RANCARE

Strony