• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

2014 rok

Czynny udział w konferencjach naukowych

Publikacje

Publikacje zawarte w recenzowanych w czasopismach posiadających IMPACT FACTOR

1.         Mariusz Panczyk Pharmacogenetics research on chemotherapy resistance in colorectal cancer over the last 20 years World J Gastroenterol 2014; 20(29): 9775-9827

Publikacje w recenzowanych czasopismach nie posiadających IF

2.         Joanna Gotlib, Grażyna Dykowska, Zofia Sienkiewicz, Elżbieta Skanderowicz Ocena wiedzy i postaw personelu medycznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Orłowskiego w Warszawie wobec praw pacjenta. Annales Academiae Medicae Silesiensis 2014; 68 (2): 84-93.

3.         Joanna Gotlib, Iwona Redel, Grzegorz Stachacz, Anna Kaczyńska, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk Ocena zadowolenia studentów z kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Wydziale Nauki
o Zdrowiu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doniesienie wstępne. Studia Medyczne 2014; 30 (2): 84–89.

4.         Olga Watrakiewicz-Hurko, Jarosława Belowska, Zofia Sienkiewicz, Grażyna Dykowska, Joanna Gotlib Assessment of medical personnel knowledge about the function of transplant coordinator with reference to current Polish legislation. Zdrowie Publiczne 2014; 124 (1): 14-20.

5.         Jarosława Belowska, Grażyna Dykowska, Zofia Sienkiewicz, Joanna Gotlib. Assessment of knowledge of midwives about the scope of professional responsibility under the amended provisions of law. Zdrowie Publiczne 2014; 124 (1): 21-25.

6.         Małgorzata Chwedoruk, Joanna Gotlib. Ocena wiedzy pielęgniarek z oddziałów zabiegowych na temat zakażeń szpitalnych przenoszonych drogą kontaktową. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2014; (20) 2: 147-153.

7.         Tomasz Buraczyński, Joanna Gotlib. Ocena wiedzy pacjentów na temat eliminowania czynników ryzyka choroby wieńcowej jako elementu prozdrowotnego stylu życia. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2014; 20 (2): 159-167.

8.         Joanna Gotlib, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Zofia Sienkiewicz, Grażyna Wójcik Wiedza i postawy pielęgniarek wobec wykorzystywania wyników badań naukowych w codziennej praktyce klinicznej – doniesienie wstępne. Problemy Pielęgniarstwa 2014; 22 (2): 281-287.

9.         Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib. Comparison of knowledge and attitudes towards the use of scientific research in clinical practice among departmental and chargé. Pol J Public Health 2014; 124(3): 138-144.

10.       Joanna Gotlib, Jarosława Belowska, Anna Kaczyńska, Mariusz Panczyk. Ilościowa i jakościowa analiza streszczeń prac prezentowanych podczas jednej z lokalnych konferencji przeznaczonych dla pielęgniarek – wskazówki do programów kształcenia przed- i podyplomowego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2014; XV (12): 9-27.

11.       Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Barbara Kot-Doniec, Halina Żmuda-Trzebiatowska, Joanna Gotlib. Analiza wiedzy i postaw położnych po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego z pielęgniarstwa położniczego wobec praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych – doniesienie wstępne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2014; XV (12): 143-163.

12.       Aleksander Zarzeka, Grzegorz Stachacz, Anna Kościńska, Joanna Gotlib. Zgoda pacjenta na zabieg ginekologiczny w trybie jednego dnia w praktyce szpitalnej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2014; XV (12):  177-191.

13.       Joanna Gotlib, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Grażyna Dykowska, Grażyna Wójcik. Evidence-based Medicine i Evidence-based Nursing Practice - przegląd polskiego piśmiennictwa naukowego. Problemy Pielęgniarstwa 2014; 22 (2): 223–227.

14.       Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib. Położne o Evidence-based Midwifery Practice - sprawozdanie ze spotkania. Pielęgniarstwo XXI wieku 2014; 47 (2): 59-60

15.       Aleksandra Czerw, Grażyna Dykowska, Tomasz Tatara, Joanna Gotlib. Usługi stomatologiczne w systemie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2014; XV (9): 17-30.

16.       Joanna Gotlib, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk. Zastosowanie Evidence-based Practice w wybranych grupach specjalistów nauk o zdrowiu - przegląd światowego piśmiennictwa. Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue 2014; 4: 14-19.

17.       Anna Kaczyńska, Katarzyna Broczek, Zofia Sienkiewicz, Joanna Gotlib. Rola instytucji rządowych i organizacji pozarządowych w propagowaniu wiedzy na temat choroby Alzheimera w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Zdrowie Publiczne 2014; 124(4): 215-219.

18.      Mariusz Panczyk, Bożena Ścieglińska, Magdalena Woynarowska-Sołdan, Joanna Gotlib. Egzaminy wstępne na kierunek pielęgniarstwo studia II stopnia - rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia na uniwersytecie medycznym. [MSc Nursing Entrance Exams — admission to full-time and part-time programmes at medical university]. Problemy Pielęgniarstwa [Nursing Topics] 2014; 22 (4): 477-483.

19.       Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Zofia Sienkiewicz, Anna Kaczyńska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib. The analysis of opinions and attitudes of students of nursing with respect to the observance of patient’s rights in Poland. Pol J Public Health 2014;124(4): 209-214.

Rozdziały w monografiach

Rozdziały w monografiach wydanych w języku angielskim indeksowanych w ISI Conference Proceedings Citation Index

1.         Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib. Multiple-Choice Question Examinations In Pre-Clinical Courses As Potential Endpoints For Analysis Of Quality Of Medical School Admission Criteria. EDULEARN 2014 International Conference of Education, Research and Innovation, Barcelona, Spain, 7-9 of July 2014. EDULEARN14 Proceedings. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies July 7th-9th, 2014-Barcelona, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy. ISBN: 978-84-617-0557-3, ISSN: 2340-1117. Depósito Legal: V-1602-2014, pp. 2181-2190.

2.         Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib. The Role Of Computer-Aided Assessment In Teaching Of Law In Health Protection: A Comparison Of Student Performance In Computer-Based And Paper Multiplechoice Questions Tests. EDULEARN 2014 International Conference of Education, Research and Innovation, Barcelona, Spain, 7-9 of July 2014. EDULEARN14 Proceedings. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies July 7th-9th, 2014-Barcelona, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy. ISBN: 978-84-617-0557-3, ISSN: 2340-1117. Depósito Legal: V-1602-2014, pp. 4857- 4865.

3.         Grzegorz Stachacz, Joanna Gotlib. Evolution of Education System of Medical Rescue Workers in Poland on the Example of Warsaw Medical University - Guidelines for Curricula. EDULEARN 2014 International Conference of Education, Research and Innovation, Barcelona, Spain, 7-9 of July 2014. EDULEARN14 Proceedings. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies July 7th-9th, 2014-Barcelona, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy. ISBN: 978-84-617-0557-3, ISSN: 2340-1117. Depósito Legal: V-1602-2014, pp. 4890- 4898.

4.         Grzegorz Stachacz, Joanna Gotlib. Outcome-Based Education of Medical Rescue Workers in Poland on the Example of Warsaw Medical University – Recommendations for Improvement of Education Programmes. EDULEARN 2014 International Conference of Education, Research and Innovation, Barcelona, Spain, 7-9 of July 2014. EDULEARN14 Proceedings. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies July 7th-9th, 2014-Barcelona, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy. ISBN: 978-84-617-0557-3, ISSN: 2340-1117. Depósito Legal: V-1602-2014, pp. 4965- 4973.

5.         M. Panczyk, H. Rebandel, J. Gotlib.Comparison of four- and five-option multiple-choice questions in nursing entrance tests. ICERI 2014, The 7th International Conference of Education, Research and Innovation - 17th-19th November 2014, Seville, Spain. ICERI2014 Proceedings 7th International Conference of Education, Research and Innovation November 17th-19th, 2014-Seville, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy ISBN: 978-84-617-2484-0. ISSN: 2340-1095. Depósito Legal: V-2632-2014, pp. 4131-4138.

6.         M. Panczyk, J. Belowska, J. Gotlib. Computer-aided testing: assessment of automatic item generation to create multiple choice test items. ICERI 2014, The 7th International Conference of Education, Research and Innovation - 17th-19th November 2014, Seville, Spain. ICERI2014 Proceedings 7th International Conference of Education, Research and Innovation November 17th-19th, 2014-Seville, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy ISBN: 978-84-617-2484-0. ISSN: 2340-1095. Depósito Legal: V-2632-2014, pp. 4139- 4147.

7.         J. Gotlib, M. Panczyk, J. Belowska. Modern methods of teaching health science students in evidence-based practice – a review of the world scientific literature. ICERI 2014, The 7th International Conference of Education, Research and Innovation - 17th-19th November 2014, Seville, Spain. ICERI2014 Proceedings 7th International Conference of Education, Research and Innovation November 17th-19th, 2014-Seville, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy ISBN: 978-84-617-2484-0. ISSN: 2340-1095. Depósito Legal: V-2632-2014, pp. 3989- 3996.

8.         J. Gotlib, M. Woynarowska-Sołdan, M. Panczyk, J. Belowska. Assessment of satisfaction with studying the "higher education didactics" course among first-year doctoral students of warsaw medical university. ICERI 2014, The 7th International Conference of Education, Research and Innovation - 17th-19th November 2014, Seville, Spain. ICERI2014 Proceedings 7th International Conference of Education, Research and Innovation November 17th-19th, 2014-Seville, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy ISBN: 978-84-617-2484-0. ISSN: 2340-1095. Depósito Legal: V-2632-2014, pp. 4169- 4177.

Rozdziały w monografiach wydanych w języku polskim

1.         Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski. Wpływ zmiany profilu kształcenia na zadowolenie ze studiowania w grupie studentów studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia [w:] Dysfunkcje narządów ruchu. Różne oblicza fizjoterapii. Seria: Monografie. Tom 5. Red. Marzena Wiernicka, Ewa Kamińska, Marian Majchrzycki. Redaktor serii: Marian Majchrzycki. Wyd. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2014. ISBN 978-83-7597-239-9. Str. 32-44.

2.         Dariusz Białoszewski, Joanna Gotlib. Analiza wyboru profilu kształcenia podyplomowego w grupie absolwentów studiów zawodowych na kierunku fizjoterapia w Polsce. [w:] Dysfunkcje narządów ruchu. Różne oblicza fizjoterapii. Seria: Monografie. Tom 5. Red. Marzena Wiernicka, Ewa Kamińska, Marian Majchrzycki. Redaktor serii: Marian Majchrzycki. Wyd. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2014. ISBN 978-83-7597-239-9. Str. 20-31.

3.         Ewa Skierczyńska, Zofia Sienkiewicz, Alicja Mikulska, Grażyna Wójcik, Grażyna Dykowska, Joanna Gotlib. Program edukacyjny dla pielęgniarek i rodziców dzieci zespołem Alporta. [w:] Opieka pielęgniarska nad pacjentem pediatrycznym. Pod redakcją Zofii Sienkiewicz, Grażyny Wójcik, Haliny Cieślak. Wyd. Warszawski Uniwersytet Medyczny. Warszawa 2014. ISBN 978-83-7637-319-5. Str. 169-180.

4.         Anna Mata, Zofia Sienkiewicz, Wiesław Fidecki, Józefa Czarnecka, Mariusz Wysokiński, Grażyna Dykowska, Joanna Gotlib, Grażyna Wójcik. Czynniki zawodowe stanowiące zagrożenie dla zdrowia pielęgniarek związane ze specyfiką pracy w oddziałach pediatrycznych. [w:] Opieka pielęgniarska nad pacjentem pediatrycznym. Pod redakcją Zofii Sienkiewicz, Grażyny Wójcik, Haliny Cieślak. Wyd. Warszawski Uniwersytet Medyczny. Warszawa 2014. ISBN 978-83-7637-319-5. Str. 181-212.

5.         Zofia Sienkiewicz, Alina Stachowicz, Teresa Paszek, Grażyna Wójcik, Jarosława Belowska. Terapeutyczna rola pielęgniarki w rozwiązywaniu problemów pacjenta w depresji. [w:] Opieka pielęgniarska nad chorym. STUDIUM PRZYPADKU. cz. IV. Pod redakcją Zofii Sienkiewicz, Ewy Kobos. Wyd. Warszawski Uniwersytet Medyczny. Warszawa 2014. ISBN 978- 83-7637-318-8. Str. 22-31.

6.         Zofia Sienkiewicz, Agnieszka Kowalczyk, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Grażyna Dykowska, Józefa Czarnecka, Anna Idzik, Joanna Gotlib. Wiedza pielęgniarek na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej [w:] Wybrane aspekty zdrowia i choroby w ujęciu interdyscyplinarnym. Pod redakcją Zofii Sienkiewicz, Ewy Kobos, Wiesława Fideckiego. Wyd. Warszawski Uniwersytet Medyczny. Warszawa 2014. ISBN 978-83-7637-305-8. Str. 171- 185.

7.         Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski. Analiza postaw i losów zawodowych studentów studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia uczelni o różnych profilach jako integralny element oceny jakości kształcenia. [w:] Wielka Fizjoterapia. Tom 1. Pod red. Zbigniewa Śliwińskiego i Aleksandra Sieronia. Wyd. ELSEVIER URBAN&PARTNER. Wrocław, 2014. 978-83-7609-910-1. Str. 29-39.

8.         Aleksander Zarzeka. Zagadnienia prawne związane z promocją zdrowia w Polsce. [w:] Podstawy promocji/edukacji zdrowotnej w wybranych chorobach cywilizacyjnych, w tym alergicznych. Tom: 1. Pod red. Edyta Krzych-Fałta, Dominik Olejniczak, Bolesław Samoliński. Wyd. Warszawski Uniwersytet Medyczny. Warszawa 2014. ISBN: 978-83-7637-312-6. Str. 30-42.

9.         Joanna Gotlib, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk. Wiedza i postawy pielęgniarek oddziałowych wobec praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych oraz wykorzystywania najnowszych wyników badań w codziennej praktyce klinicznej. [w:] Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. Pod red. Izabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk, Beata Jankowska-Polańska. Wyd. Continuo. Wrocław 2014. 978-83-62182-38-1. Str. 87-100.

Pozostałe publikacje

1.         Joanna Gotlib, Bożena Ścieglińska, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk. Pielęgniarki oddziałowe o codziennej praktyce klinicznej opartej na dowodach naukowych. Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2014; 2: 8-10.

2.         Joanna Gotlib. Pielęgniarki o Evidence-based Nursing Practice. Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2014; 1: 11-12.

3.         Joanna Gotlib, Grażyna Dykowska. Sprawozdanie z Seminarium Naukowo-Szkoleniowego. Od nauki do praktyki z Międzynarodową Klasyfikacją Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®. Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2014; 2: 10-11

4.       Mariusz Panczyk.  Evidence-based medical education ewolucja czy rewolucja w jakości kształcenia? Medycyna Dydaktyka Wychowanie, Vol. XLVI, No. 9/2014

Streszczenia

Streszczenia zawarte w recenzowanych czasopismach posiadających IMPACT FACTOR

1.         Jarosława Belowska The comparison of knowledge and attitudes of nurses towards the use of scientific research in clinical practice depending on their work position.10th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, Warsaw. 15-18.05.2014. Archives of Medical Science, Abstract book. Vol. 10, issue 2, 2014 (suppl.1)

Streszczenia zawarte w materiałach zjazdowych ze zjazdów międzynarodowych indeksowanych w ISI Conference Proceedings Citation Index

1.         Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib. Multiple-Choice Question Examinations In Pre-Clinical Courses As Potential Endpoints For Analysis Of Quality Of Medical School Admission Criteria. EDULEARN 2014 International Conference of Education, Research and Innovation, Barcelona, Spain, 7-9 of July 2014.

2.         Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib. The Role Of Computer-Aided Assessment In Teaching Of Law In Health Protection: A Comparison Of Student Performance In Computer-Based And Paper Multiplechoice Questions Tests. EDULEARN 2014 International Conference of Education, Research and Innovation, Barcelona, Spain, 7-9 of July 2014.

3.         Grzegorz Stachacz, Joanna Gotlib Evolution of Education System of Medical Rescue Workers in Poland on the Example of Warsaw Medical University - Guidelines for Curricula.EDULEARN 2014 International Conference of Education, Research and Innovation, Barcelona, Spain, 7-9 of July 2014.

4.         Grzegorz Stachacz, Joanna Gotlib Outcome-Based Education of Medical Rescue Workers in Poland on the Example of Warsaw Medical University – Recommendations for Improvement of Education Programmes. EDULEARN 2014 International Conference of Education, Research and Innovation, Barcelona, Spain, 7-9 of July 2014.

5.         M. Panczyk, H. Rebandel, J. Gotlib.Comparison of four- and five-option multiple-choice questions in nursing entrance tests. ICERI 2014, The 7th International Conference of Education, Research and Innovation - 17th-19th November 2014, Seville, Spain. ICERI2014 Abstracts. 7th International Conference of Education, Research and Innovation November 17th-19th, 2014 - Seville, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy. ISBN: 978-84-617-2485-7. Depósito Legal: V-2631-2014.

6.         M. Panczyk, J. Belowska, J. Gotlib. Computer-aided testing: assessment of automatic item generation to create multiple choice test items. ICERI 2014, The 7th International Conference of Education, Research and Innovation - 17th-19th November 2014, Seville, Spain. ICERI2014 Abstracts. 7th International Conference of Education, Research and Innovation November 17th-19th, 2014 - Seville, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy. ISBN: 978-84-617-2485-7. Depósito Legal: V-2631-2014.

7.         J. Gotlib, M. Panczyk, J. Belowska Modern methods of teaching health science students in evidence-based practice – a review of the world scientific literature. ICERI 2014, The 7th International Conference of Education, Research and Innovation - 17th-19th November 2014, Seville, Spain. ICERI2014 Abstracts. 7th International Conference of Education, Research and Innovation November 17th-19th, 2014 - Seville, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy. ISBN: 978-84-617-2485-7. Depósito Legal: V-2631-2014.

8.         J. Gotlib, M. Woynarowska-Sołdan, M. Panczyk, J. Belowska Assessment of satisfaction with studying the "higher education didactics" course among first-year doctoral students of warsaw medical university. ICERI 2014, The 7th International Conference of Education, Research and Innovation - 17th-19th November 2014, Seville, Spain. ICERI2014 Abstracts. 7th International Conference of Education, Research and Innovation November 17th-19th, 2014 - Seville, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy. ISBN: 978-84-617-2485-7. Depósito Legal: V-2631-2014.

Streszczenia zawarte w materiałach zjazdowych ze zjazdów międzynarodowych

1.         Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib. Knowledge and attitudes of midwifery students about Evidence-Based Medicine and Evidence-Based Midwifery Practice. The 25th European Students‘ Conference “Rethinking Medical Research – how do we achieve innovation?” Charité Universitätsmedizin, Berlin, Germany, 17-20th of September 2014, Abstract Book, str. 465

2.         Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Barbara Kot-Doniec, Halina Żmuda-Trzebiatowska, Joanna Gotlib Wiedza i postawy pielęgniarek po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego z pielęgniarstwa opieki paliatywnej wobec praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych. II Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowo-Naukowa: „Człowiek podmiotem pracy medycznego zespołu interdyscyplinarnego – profilaktyka chorób cywilizacyjnych”, Żyrardów, 15 listopada 2014 r. Program konferencji. Streszczenia prac, str. 8

3.         J. Gotlib, M. Panczyk, J. Belowska Evidence – based Nursing Practice- przegląd aktualnego światowego piśmiennictwa. II Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowo-Naukowa: „Człowiek podmiotem pracy medycznego zespołu interdyscyplinarnego – profilaktyka chorób cywilizacyjnych”, Żyrardów, 15 listopada 2014 r. Program konferencji. Streszczenia prac, str. 18

4.         Sienkiewicz Zofia, Penza Grażyna, Wójcik Grażyna, Fidecki Wiesław, Dykowska Grażyna, Wysokiński Mariusz, Gotlib Joanna, Imila Jacek. Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. II Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowo-Naukowa: „Człowiek podmiotem pracy medycznego zespołu interdyscyplinarnego – profilaktyka chorób cywilizacyjnych”, Żyrardów, 15 listopada 2014 r. Program konferencji. Streszczenia prac, str. 12

5.         Sienkiewicz Zofia, Dykowska Grażyna, Fidecki Wiesław, Penza Grażyna, Wysokiński Mariusz, Wójcik Grażyna, Gotlib Joanna, Imiela Jacek. Edukacja zdrowotna pacjenta z nadciśnieniem tętniczym leczonym w oddziale szpitalnym. II Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowo-Naukowa: „Człowiek podmiotem pracy medycznego zespołu interdyscyplinarnego – profilaktyka chorób cywilizacyjnych”, Żyrardów, 15 listopada 2014 r. Program konferencji. Streszczenia prac, str. 13

6.         Sienkiewicz Zofia, Bielas Beata, Knoff Barbara, Dykowska Grażyna, Kobos Ewa, Leńczuk-Gruba Anna, Idzik Anna, Gotlib Joanna, Imiela Jacek. Zachowania zdrowotne pracowników ochrony zdrowia.
II Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowo-Naukowa: „Człowiek podmiotem pracy medycznego zespołu interdyscyplinarnego – profilaktyka chorób cywilizacyjnych”, Żyrardów, 15 listopada 2014 r. Program konferencji. Streszczenia prac, str. 22

Streszczenia ze zjazdów krajowych zawarte w materiałach zjazdowych

1.         Joanna Gotlib, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk. Wiedza i postawy pielęgniarek oddziałowych wobec praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych oraz wykorzystywania najnowszych wyników badań w codziennej praktyce klinicznej.Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. I Konferencja Naukowo -Szkoleniowa. 25 kwietnia 2014 r., Wrocław. Program. Streszczenia prac. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2014, str. 14, ISBN 978-83-62182-39-8

2.         Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib Wiedza i postawy położnych wobec wykorzystywania wyników badań naukowych w codziennej praktyce klinicznej – badanie focusowe. III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania – Edukacja – Współpraca”, 10-12 kwietnia 2014 r., Szczecin. Książka Streszczeń. ISBN 978-83-7518-670-3, wyd. ZAPOL, str. 11

3.         Zofia Sienkiewicz, Agnieszka Kowalczyk, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Grażyna Dykowska, Józefa Czarnecka, Anna Idzik, Joanna Gotlib. Wiedza pielęgniarek na temat resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Wybrane aspekty zdrowia i choroby w ujęciu interdyscyplinarnym. Streszczenia prac zamieszczonych w monografii, Warszawa 2014, str. 31

4.       Anna Kaczyńska, Teresa Kanabrodzka-Osiecka, Jarosława Belowska, Zofia Sienkiewicz, Grażyna Dykowska, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib Ocena wiedzy pielęgniarek na temat zasad odpowiedzialności zawodowej XIV Ogólnopolska i IV im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarstwo – historia – profesja – nauka”. 26 kwietnia 2014 r., Ciechanów. Program konferencji. Streszczenia prac. Wyd. Ariadna Print, Str. 29

5.         Zofia Sienkiewicz, Grażyna Wójcik, Joanna Gotlib, Grażyna Dykowska, Ewa Kobos, Anna Leńczuk-Gruba Jak rozwijać kompetencje społeczne niezbędne w pielęgniarstwie? XIV Ogólnopolska i IV im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarstwo – historia – profesja – nauka”. 26 kwietnia 2014 r., Ciechanów. Program konferencji. Streszczenia prac. Wyd. Ariadna Print, str. 31

6.         Patrycja Zając, Zofia Sienkiewicz, Olga Zajdel, Beata Dziedzic, Grażyna Dykowska, Joanna Gotlib, Józefa Czarnecka, Ewa Kobos, Grażyna Wójcik Satysfakcja zawodowa pielęgniarek uwarunkowana wpływem niematerialnych aspektów pracy. XIV Ogólnopolska i IV im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarstwo – historia – profesja – nauka”. 26 kwietnia 2014 r., Ciechanów. Program konferencji. Streszczenia prac. Wyd. Ariadna Print, str. 32

7.         Beata Dziedzic, Zofia Sienkiewicz, Olga Zajdel, Patrycja Zając, Grażyna Dykowska, Grażyna Wójcik, Józefa Czarnecka, Ewa Kobos, Joanna Gotlib. Satysfakcja zawodowa pielęgniarek uwarunkowana wpływem materialnego środowiska pracy. XIV Ogólnopolska i IV im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarstwo – historia – profesja – nauka”. 26 kwietnia 2014 r., Ciechanów. Program konferencji. Streszczenia prac. Wyd. Ariadna Print, str. 34

8.         Anna Kaczyńska, Teresa Kanabrodzka-Osiecka, Jarosława Belowska, Zofia Sienkiewicz, Grażyna Dykowska, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib. Ocena wiedzy pielęgniarek wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Radomiu na temat uwarunkowań prawnych dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki. XIV Ogólnopolska i IV im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarstwo – historia – profesja – nauka”. 26 kwietnia 2014 r., Ciechanów. Program konferencji. Streszczenia prac. Wyd. Ariadna Print, str. 41

9.         Joanna Gotlib, Jarosława Belowska, Grażyna Dykowska, Zofia Sienkiewicz, Mariusz Panczyk. Porównanie poziomu wiedzy i postaw pielęgniarek i położnych wobec praktyki klinicznej opartej na badaniach naukowych. XIV Ogólnopolska i IV im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarstwo – historia – profesja – nauka”. 26 kwietnia 2014 r., Ciechanów. Program konferencji. Streszczenia prac. Wyd. Ariadna Print, str. 52

10.       Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib. Evidence-based Midwifery Practice – przegląd światowego piśmiennictwa. XIV Ogólnopolska i IV im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarstwo – historia – profesja – nauka”. 26 kwietnia 2014 r., Ciechanów. Program konferencji. Streszczenia prac. Wyd. Ariadna Print, str. 54

11.       Joanna Gotlib, Jarosława Belowska, Halina Zmuda-Trzebiatowska, Barbara Kot- Doniec, Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk. Ocena wiedzy i postaw pielęgniarek wobec praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, 27-28 listopada 2014 r. Program konferencji. Streszczenia prac str. 18

12.       Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Halina Zmuda-Trzebiatowska, Barbara Kot- Doniec, Joanna Gotlib. Wiedza i postawy pielęgniarek po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego z pielęgniarstwa epidemiologicznego wobec praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych – doniesienie wstępne.
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, 27-28 listopada 2014 r. Program konferencji. Streszczenia prac str. 37

13.       Aleksander Zarzeka, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Halina Zmuda-Trzebiatowska, Barbara Kot-Doniec, Joanna Gotlib. Udział w szkoleniach zawodowych w grupie pielęgniarek i położnych specjalizujących się.
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, 27-28 listopada 2014 r. Program konferencji. Streszczenia prac str. 38