• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

2015 rok

Publikacje

Publikacje w czasopismach posiadających IMPACT FACTOR

1. Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib
Assessment of reliability, sensitivity, objectivity and validity of MCQ Pharmacology Exams as a potential output variable forpredictive analysis.
Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 2015; 49(1):1-9
Pharmaceutical Education | doi:10.5530/ijper.49.1.1

2. Mariusz Panczyk, Henryk Rebandel, Joanna Gotlib
Assessment of predictive value of admission criteria of candidates for pharmaceutical studies – an empirical investigation.
Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 2015; (49)2: 112-120
Pharmaceutical Education | doi:10.5530/ijper.49.2.6

3. Zarzeka A, Belowska J, Panczyk M, Żmuda-Trzebiatowska H, Kot-Doniec B, Gotlib J.
Willingness to take part in post-graduate courses regarding medical law in group of Polish nurses during specialization.

11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, May 7-10, 2015, Warsaw.
Archives of Medical Sciences 2015; (11) 2 (suppl. 2): 64-65. (IF 2013: 1.890)
Pierwsza nagroda za prezentację w sesji Nauki o Zdrowiu i Epidemiologia.

4.  M. Mikla, A. Rios, A. Lopez-Navas, J. Gotlib, D. Kilanska, L. Martinez-Alarcón, G. Ramis, P. Ramirez, M.J. Lopez. Montesinos.
Factors Affecting Attitude Toward Organ Donation Among Nursing Students in Warsaw, Poland.
Transplantation Proceedings, November 2015, Volume 47, Issue 9, Pages 2590-2592.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.transproceed.2015.09.031

Publikacje w recenzowanych czasopismach nie posiadających IF

1. Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib
Wiedza i postawy położnych wobec wykorzystywania wyników badań naukowych w codziennej praktyce klinicznej: badanie focusowe
Polish Journal of Public Health Nursing & Medical Rescue 2015; 1: 9-16.

2. Joanna Gotlib, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Teresa Kanabrodzka-Osiecka
Ocena wiedzy pielęgniarek Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego na temat zasad ponoszenia odpowiedzialności zawodowej
Pielęgniarstwo XXI wieku 2015; 1: 38-45.

3. Marzena Wójcik, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Grzegorz Stachacz, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib
Ocena wiedzy pielęgniarek na temat Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
Pielęgniarstwo XXI wieku 2015; 1: 16-21.

4. Magdalena Gocel Anna Kaczyńska, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Grzegorz Stachacz, Joanna Gotlib
Ocena wiedzy członków rodzin na temat praw pacjenta w stanie nagłego zagrożenia życia leczonego w oddziale intensywnej terapii
Pielęgniarstwo XXI wieku 2015; 1: 5-10.

5. Elżbieta J. Różalska, Anna Kaczyńska, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Grażyna Dykowska, Zofia Sienkiewicz, Joanna Gotlib
Ocena wiedzy pielęgniarek na temat szczepień ochronnych
Pielęgniarstwo XXI wieku 2015; 2: 11-17.

6. Joanna Gotlib, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Renata Krupińska-Gawot
Ocena poziomu wiedzy pielęgniarek na temat zasad ponoszenia odpowiedzialności cywilnej i karnej
Pielęgniarstwo XXI wieku 2015; 2: 24-30.

7. Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib.  Analiza dyskryminacyjna kryteriów rekrutacyjnych na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 51-56.

8. Joanna Gotlib, Jarosława Belowska, Halina Żmuda-Trzebiatowska, Barbara Kot- Doniec, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka
Ocena wiedzy i postaw pielęgniarek na temat praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych.
Problemy Pielęgniarstwa 2015; 2: 177-182

9. Paweł Zdanowski, Danuta Szymczewska, Grażyna Dykowska, Joanna Gotlib
Incidence of acute allergic reactions to contrast medium following CT examination on the basis of analysis of medical record.
Pol J Public Health 2015;125(2): 103-109. (
DOI: 10.1515/pjph-2015-0034)

10. Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Halina Żmuda-Trzebiatowska, Barbara Kot-Doniec, Joanna Gotlib.
Wiedza i postawy pielęgniarek po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego z pielęgniarstwa epidemiologicznego wobec praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych - doniesienie wstępne.
Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (2): 150–159.

11. Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib
Ocena przygotowania kandydatów do podjęcia studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.
Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (2): 208–213.

12. Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib
Analiza antyplagiatowa prac zaliczeniowych dotyczących praw pacjenta przygotowanych przez studentów kierunku Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo XXI wieku 2015; 2: 36-41.

13. Katarzyna Gwarda, Zofia Sienkiewicz Anna Kaczyńska, Joanna Gotlib
Zespół wypalenia zawodowego wśród personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w oddziałach intensywnej terapii
Pielęgniarstwo XXI wieku 2015; 2: 56-60.

14. Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib
Ryzyko nieukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo – ocena predykcyjna
Pielęgniarstwo XXI wieku 2015; 2: 66-72.

15. Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib
Pielęgniarki i studenci pielęgniarstwa wobec rozszerzenia uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie wystawiania recept oraz samodzielnego kierowania na badania diagnostyczne – sprawozdanie ze spotkania.
Pielęgniarstwo Polskie 2015; 3 (57): 358-360.

16. Hołyńska A, Kucharska A, Sińska B, Panczyk M. The level of nutrition knowledge versus dietary habits of diabetes patients treated with insulin. Pol Merkur Lekarski. 2015; 39(233): 292-6.

17. Kaczyńska A, Kostro A, Kucharska A, Sińska B, Dykowska G, Gotlib J.
Próba oceny wiedzy położnych na temat odpowiedzialności zawodowej.
Pielęgniarstwo Polskie 2015; 4: 386-390.

18. Kaczyńska A, Rozińska M, Kucharska A, Sińska B, Sienkiewicz Z, Belowska J, Zarzeka A, Panczyk M, Gotlib J.
Ocena wiedzy pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu na temat uwarunkowań prawnych dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki.
Pielęgniarstwo Polskie 2015; 4:379-385.

19.  Zientarska E, Kaczyńska A, Belowska J, Panczyk M,  Dykowska G,  Sienkiewicz Z, Gotlib J.
Próba oceny wiedzy pielęgniarek na temat wybranych aspektów resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Pielęgniarstwo Polskie 2015; 4: 391-396.

20.  Kempista E, Kaczyńska A, Belowska J, Zarzeka A, Panczyk M, Sienkiewicz Z, Gotlib J.
Ocena przebiegu wizyt patronażowych realizowanych przez położne ? rzeczywistość czy fikcja?
Pielęgniarstwo Polskie 2015; 4: 397-402.

21.  Zarzeka A, Panczyk M, Ścieglińska B, Belowska J, Iwanow L, Gotlib J.
Postawy pielęgniarek oddziałowych wobec rozszerzenia uprawnień zawodowych w zakresie wystawiania recept oraz samodzielnego kierowania na badania diagnostyczne – wstępne badanie jakościowe.

Pielęgniarstwo Polskie 2015; 4: 409-414.

22.  Zarzeka A, Sajkowicz M, Panczyk M, Belowska J, Samoliński Ł, Gotlib J.
Wiedza pacjentów na temat Karty Praw Pacjenta wśród pacjentów Nowodworskiego Centrum Medycznego.
Pielęgniarstwo Polskie 2015; 4: 415-418.

23.  Belowska J, Zarzeka A, Panczyk M, Kot-Doniec B, Żmuda-Trzebiatowska H, Gotlib J.
Wiedza i postawy pielęgniarek po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego z pielęgniarstwa opieki paliatywnej wobec praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych.
Pielęgniarstwo Polskie 2015; 4: 425-429.

24. Leszczyński P, Gotlib J, Gałązkowski R, Wejnarski A, Świeżewski S.
Analiza obszarowych i kierunkowych efektów kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne w Polsce.
Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla bezpieczeństwa, 2015; (VIII) 4: 215-226.

25. Mariusz Panczyk, Sylwia Dominika Cholewa, Roksana Żero, Dorota Szydlarska, Małgorzata Machaj, Joanna Gotlib.
Ocena możliwości rozwoju zawodowego pielęgniarek z wybranych szpitali specjalistycznych.
Medical Problems 2015; 51(3): 6-15.

26. Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib.
Evaluation of learning outcomes at the Nursing Department in the field of Evidence-Based Medicine with the use of an e-learning Moodle™ platform.

Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23(3): 306-3013.

27. Mariusz Panczyk, Henryk Rebandel, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib.
Entrance exam for candidates for Master’s Nursing studies - a 5-year retrospective analysis.
Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23(3): 324-331.

28. Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Halina Żmuda-Trzebiatowska, Barbara Kot-Doniec, Joanna Gotlib.
Evidence-based Practice Profile Questionnaire – wierność rekonstrukcyjna kwestionariusza do badania wiedzy, postaw i umiejętności w zakresie EBM i EBP w grupie polskich pielęgniarek.
Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23(3): 314-323.

29. Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib.
Ocena osiąganych efektów kształcenia przez studentów kierunku Położnictwo na studiach niestacjonarnych II stopnia.

Pielęgniarstwo XXI wieku 2015; 52(3): 28-34

30.  Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Piotr Gębski, Aleksander Zarzeka, Lucyna Iwanow, Filip Dąbrowski, Grażyna Dykowska, Marcin Malczyk
Comparative analysis of opinions of Warsaw Medical University students on electronic examinations and final tests by their participation in this form of knowledge assessment - preliminary report.
Polish Journal of Public Health 2015; 3: 153-158.

31.  Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib.
Nadzór nad przestrzeganiem praw własności intelektualnej w kształceniu personelu pielęgniarskiego – egzemplifikacja praktyczna zarządzania plagiatem.
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2015; 16(10): 263-276.

32.  Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib.
Knowledge and attitudes of nursing students towards  Evidence- based Medicine and Evidence-based Nursing Practice.
Polish Journal of Public Health 2015: 125(4): 201-204.

33. Mariusz Panczyk, Magdalena Woynarowska-Sołdan, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib.
Analiza porównawcza przebiegu kształcenia e-learningowego studentów pielęgniarstwa w zakresie rzetelności w badaniach naukowych.
Pielęgniarstwo XXI wieku 2015; 53(4): 63-68 (DOI: 10.12923/p21w-2015-3/52)

34. Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Jarosława Belowska, Łukasz Samoliński, Joanna Gotlib. Edukacja z wykorzystaniem symulacji jako element doskonalenia jakości kształcenia umiejętności praktycznych w medycynie i ratownictwie medycznym. Medical Problems 2015, 51(4): 25-29.

35. Aleksander Zarzeka, Lucyna Iwanow, Katarzyna Pietruszewska, Nicole Mazur, Anna Gorzkiewicz, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Łukasz Samoliński, Małgorzata Machaj, Joanna Gotlib.
Wiedza studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat rozszerzenia kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie ordynowania leków, wystawiania recept i kierowania na badania diagnostyczne.
Medical Problems 2015; 4: w druku

Rozdziały w monografiach anglojęzycznych

1.  Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Jarosława Belowska, Łuksz Samoliński, Joanna Gotlib
Analysis of assessment of students in subjects that are completed with an exam in Master of Public Health program.
INTED2015. the 9th International Technology, Education and Development Conference. Madrid, Spain. 2nd-4th of March 2015. Proceedings of INTED2015 Conference 2nd-4th March 2015, Madrid, Spain. ISBN: 978-84-606-5763-7, pp. 0477-0486.

2.  Mariusz Panczyk, Magdalena Woynarowska-Sołdan, Jarosłwa Belowska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib
Bibliometric evaluation of scientific literature in the area of research in education using Incites™  Database of Thomson Reuters
INTED2015. the 9th International Technology, Education and Development Conference. Madrid, Spain. 2nd-4th of March 2015. Proceedings of INTED2015 Conference 2nd-4th March 2015, Madrid, Spain. ISBN: 978-84-606-5763-7, pp. 0487-0496.

3. Aleksander Zarzeka, Marta Stacharska, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib
Assessment of knowledge of legal acts regulating nursing profession among final year Master's degree students
INTED2015. the 9th International Technology, Education and Development Conference. Madrid, Spain. 2nd-4th of March 2015. Proceedings of INTED2015 Conference 2nd-4th March 2015, Madrid, Spain. ISBN: 978-84-606-5763-7, pp. 6207-6213.

4. Aleksander Zarzeka, Marta Stacharska, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib
Assessment of knowledge of legal acts regulating nursing profession among final year Bachelor's degree students
INTED2015. the 9th International Technology, Education and Development Conference. Madrid, Spain. 2nd-4th of March 2015. Proceedings of INTED2015 Conference 2nd-4th March 2015, Madrid, Spain. ISBN: 978-84-606-5763-7, pp. 6198-6206.

5. Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib
The comparison of knowledge and attitudes of students of nursing and midwifery studies with respect to the practice based on scientific facts
INTED2015. the 9th International Technology, Education and Development Conference. Madrid, Spain. 2nd-4th of March 2015. Proceedings of INTED2015 Conference 2nd-4th March 2015, Madrid, Spain. ISBN: 978-84-606-5763-7, pp. 6521-6531.

6. Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib
Evidence – based Medicine and Evidence – based Midwifery Practice - knowledge and attitudes of midwifery students
INTED2015. the 9th International Technology, Education and Development Conference. Madrid, Spain. 2nd-4th of March 2015. Proceedings of INTED2015 Conference 2nd-4th March 2015, Madrid, Spain. ISBN: 978-84-606-5763-7, pp. 5255-5264.

7. Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Piotr Gębski, Filip Dąbrowski, Robert Gałązkowski, Marcin Malczyk, Zoulika Jabiry-Zieniewicz, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka.
MODIFICATION OF THE BASE OF TEST EXAM QUESTIONS FROM THE "GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS” COURSE FOR EMERGENCY MEDICINE STUDENTS AS A FORM OF IMPROVEMENT OF AN E-EXAM.
Proceedings of EDULEARN15 Conference 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain. ISBN: 978-84-606-8243-1. pp. 0188-0197.

8. Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Filip Dąbrowski, Piotr Gębski, Grażyna Dykowska, Marcin Malczyk.
ANALYSIS OF HISTORY OF GRANTING CREDITS AND HANDLING TEST EXAMS ON THE ASK SYSTEMS E-EXAM PLATFORM AT WARSAW MEDICAL UNIVERSITY - A PRELIMINARY REPORT.
Proceedings of EDULEARN15 Conference 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain. ISBN: 978-84-606-8243-1. pp. 0198-0205.

9. M. Panczyk, A. Zarzeka, L. Iwanow, M. Malczyk, P. Gębski, J. Belowska, J. Gotlib
DO MOTIVATION POINTS FOSTER BETTER FINAL EVALUATION IN THE SUBJECT OF ”LAW IN MEDICINE”
Proceedings of EDULEARN15 Conference 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain. ISBN: 978-84-606-8243-1. pp. 0826-0833.

10. M. Panczyk, B. Sińska, J. Belowska, A. Zarzeka, J. Gotlib.
REVISION AND EVALUATION OF ADMISSION PROCESS FOR MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN DIETETICS AND FOOD SCIENCE AT MEDICAL UNIVERSITY.
Proceedings of EDULEARN15 Conference 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain. ISBN: 978-84-606-8243-1. pp. 0037-0047.

11. Anna Kaczyńska, Aleksandra Piotrowska, Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib.
ATTEMPT AT THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF KNOWLEDGE  OF THE PATIENT’S RIGHTS DEPENDING ON THE PLACE OF WORK.
Proceedings of EDULEARN15 Conference 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain. ISBN: 978-84-606-8243-1. pp. 6875-6880.

12. Aleksander Zarzeka, Dorota Boguszewska, Anna Kaczyńska, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib.
PATIENTS’ SATISFACTION WITH THE OBSERVANCE OF THEIR RIGHTS BY NURSES.
Proceedings of EDULEARN15 Conference 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain. ISBN: 978-84-606-8243-1, pp. 6871-6874.

13. Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Henryk Rebandel, Joanna Gotlib. DO ADMISSION CRITERIA ACCURATELY ASSESS THE RISK OF ATTRITION FROM MASTER’S DEGREE OF PUBLIC HEALTH PROGRAMME? Proceedings of ICERI2015 Conference 18th-20th November 2015, Seville, Spain. ISBN: 978-84-608-2657-6, pp. 5233-5241.

14. Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Henryk Rebandel, Joanna Gotlib. ANALYSIS OF RELIABILITY AND VALIDITY OF THE PERFORMANCE ASSESSMENT SYSTEM FOR STUDENTS OF THE SECOND-LEVEL STUDIES IN NURSING - A SEVEN-YEAR RETROSPECTIVE ANALYSIS. Proceedings of ICERI2015 Conference 18th-20th November 2015, Seville, Spain. ISBN: 978-84-608-2657-6, pp. 6124-6133.

Rozdziały w monografiach krajowych

1.  Anna Kapusta, Anna Kaczyńska, Zofia Sienkiewicz, Grażyna Dykowska, Joanna Gotlib.
Ocena wiedzy pacjentek po mastektomii przebywających w oddziale chirurgicznym na temat raka piersi.
Pielęgniarstwo wczoraj, dziś i jutro … . Tom III. Wydawnictwo: Państwowa Wyższa Szkoła
w Ciechanowie, Ciechanów 2015, str. 177-189. ISBN: 978-83-936260-5-2.

2. Beata Celińska, Anna Kaczyńska, Joanna Gotlib.
Ocena poziomu wiedzy pacjentów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu na temat przyczyn powstawania niedosłuchu. Pielęgniarstwo wczoraj, dziś i jutro … . Tom III. Wydawnictwo: Państwowa Wyższa Szkoła
w Ciechanowie, Ciechanów 2015, str. 191-200. ISBN: 978-83-936260-5-2.

Sprawozdania

1. Joanna Gotlib, Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Marcin Malczyk.
Zaliczenie testowe z przedmiotu „Prawo w medycynie” dla studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu na platformie egzaminów elektronicznych ASK Systems – doświadczenia własne.
Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2015; 1: 28-31.

2.  Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk.
Nowoczesne formy weryfikacji efektów kształcenia praktycznego w oparciu o zaawansowane systemy symulatorów medycznych.Sprawozdanie z warsztatów OSCE – Objective Stuctured Clinical Examination. Międzyzdroje,26-29.03.2015 r.
Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2015; 3: 30-31.

3. Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib.
# Recepty # Pielęgniarki # Quo Vadis Rozszerzenie uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie wystawiania recept oraz samodzielnego kierowania na badania diagnostyczne. Sprawozdanie z warsztatów „Roszczeniowy pacjent, czy błąd pielęgniarki? Odpowiedzialność prawna i zawodowa”.
Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2015; 4: 26-28.

Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych

1.  Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Jarosława Belowska, Łuksz Samoliński, Joanna Gotlib
Analysis of assessment of students in subjects that are completed with an exam in Master of Public Health program.
INTED2015. the 9th International Technology, Education and Development Conference. Madrid, Spain. 2nd-4th of March 2015.

2.  Mariusz Panczyk, Magdalena Woynarowska-Sołdan, Jarosłwa Belowska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib
Bibliometric evaluation of scientific literature in the area of research in education using Incites™  Database of Thomson Reuters
INTED2015. the 9th International Technology, Education and Development Conference. Madrid, Spain. 2nd-4th of March 2015.

3. Aleksander Zarzeka, Marta Stacharska, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib
Assessment of knowledge of legal acts regulating nursing profession among final year Master's degree students
INTED2015. the 9th International Technology, Education and Development Conference. Madrid, Spain. 2nd-4th of March 2015.

4. Aleksander Zarzeka, Marta Stacharska, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib
Assessment of knowledge of legal acts regulating nursing profession among final year Bachelor's degree students
INTED2015. the 9th International Technology, Education and Development Conference. Madrid, Spain. 2nd-4th of March 2015.

5. Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib
The comparison of knowledge and attitudes of students of nursing and midwifery studies with respect to the practice based on scientific facts
INTED2015. the 9th International Technology, Education and Development Conference. Madrid, Spain. 2nd-4th of March 2015.

6. Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib
Evidence – based Medicine and Evidence – based Midwifery Practice - knowledge and attitudes of midwifery students
INTED2015. the 9th International Technology, Education and Development Conference. Madrid, Spain. 2nd-4th of March 2015.

7. Belowska J, Panczyk M, Zarzeka A, Gotlib J. Knowledge and attitudes of nursing students towards Evidence - based Medicine and Evidence - based Nursing Practice. Abstractbook: Leiden International Medical Student Conference 11 - 15.03.2015, wyd. S.E.M. Anema, str. 211

8. Zarzeka A, Belowska J, Panczyk M, Żmuda-Trzebiatowska H, Kot-Doniec B, Król A, Gotlib J. Do nurses really need to know law? Perspectives of nurses on the eve of extending the scope of their competence in Poland. Abstractbook: Leiden International Medical Student Conference 11 - 15.03.2015, wyd. S.E.M. Anema, str. 308

9. Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Piotr Gębski, Filip Dąbrowski, Robert Gałązkowski, Marcin Malczyk, Zoulika Jabiry-Zieniewicz, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka.
MODIFICATION OF THE BASE OF TEST EXAM QUESTIONS FROM THE "GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS” COURSE FOR EMERGENCY MEDICINE STUDENTS AS A FORM OF IMPROVEMENT OF AN E-EXAM.
EDULEARN15 Conference 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain.

10. Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Filip Dąbrowski, Piotr Gębski, Grażyna Dykowska, Marcin Malczyk.
ANALYSIS OF HISTORY OF GRANTING CREDITS AND HANDLING TEST EXAMS ON THE ASK SYSTEMS E-EXAM PLATFORM AT WARSAW MEDICAL UNIVERSITY - A PRELIMINARY REPORT.
EDULEARN15 Conference 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain.

11. M. Panczyk, A. Zarzeka, L. Iwanow, M. Malczyk, P. Gębski, J. Belowska, J. Gotlib.
DO MOTIVATION POINTS FOSTER BETTER FINAL EVALUATION IN THE SUBJECT OF ”LAW IN MEDICINE”? EDULEARN15 Conference 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain.

12. M. Panczyk, B. Sińska, J. Belowska, A. Zarzeka, J. Gotlib.
REVISION AND EVALUATION OF ADMISSION PROCESS FOR MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN DIETETICS AND FOOD SCIENCE AT MEDICAL UNIVERSITY.
EDULEARN15 Conference 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain.

13. Anna Kaczyńska, Aleksandra Piotrowska, Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib.
ATTEMPT AT THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF KNOWLEDGE  OF THE PATIENT’S RIGHTS DEPENDING ON THE PLACE OF WORK.
EDULEARN15 Conference 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain.

14. Aleksander Zarzeka, Dorota Boguszewska, Anna Kaczyńska, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib.
PATIENTS’ SATISFACTION WITH THE OBSERVANCE OF THEIR RIGHTS BY NURSES.
EDULEARN15 Conference 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain.

15. Joanna Gotlib, Elżbieta Grochans, Anna Jurczak, Marzanna Stanisławska, Mariusz Panczyk
Analiza wyników egzaminów z „Podstaw pielęgniarstwa” jako wstęp do standaryzacji egzaminu testowego – badanie wieloośrodkowe. Doniesienie wstępne.
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie”. 11-12 września 2015 r. Kraków, Polska. Streszczenia prac, str. 24.

16.  Mariusz Panczyk, Magdalena Woynarowska-Sołdan, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib
Analiza porównawcza przebiegu i efektywności kształcenia e-learningowego studentów pielęgniarstwa w zakresie „Rzetelności w badaniach naukowych”.
Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa. „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie”. 11-12 września 2015 r. Kraków, Polska. Streszczenia prac, str. 20-21.

17. Mariusz Panczyk, Henryk Rebandel, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib
Kryteria selekcji kandydatów na studia II stopnia na kierunek Pielęgniarstwo – pięcioletnia analiza retrospektywna Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa. „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie”. 11-12 września 2015 r. Kraków, Polska. Streszczenia prac, str. 23.

18.  Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Halina Zmuda-Trzebiatowska, Barbara Kot-Doniec, Joanna Gotlib
EVIDENCE-BASED PRACTICE PROFILE QUESTIONNAIRE – adaptacja kwestionariusza do badania wiedzy, postaw i umiejętności w zakresie EBP w grupie polskich pielęgniarek.
Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa. „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie”. 11-12 września 2015 r. Kraków, Polska. Streszczenia prac, str. 60-61.

19.  Joanna Gotlib, Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Piotr Gębski, Lucyna Iwanow, Marcin Malczyk, Jarosława Belowska
Analiza jakości pytań z końcowego testu zaliczeniowego z przedmiotu „Prawo w medycynie” dla studentów pielęgniarstwa na platformie egzaminów elektronicznych ASK Systems.
Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa. „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie”. 11-12 września 2015 r. Kraków, Polska. Streszczenia prac, str. 74-75.

20.  Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Halina Zmuda-Trzebiatowska, Barbara Kot-Doniec , Joanna Gotlib
Evidence Based Practice - analiza wiedzy i postaw pielęgniarek w zależności od wykształcenia.
Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa. „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie”. 11-12 września 2015 r. Kraków, Polska. Streszczenia prac, str. 78-79.

21.  Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Piotr Gębski, Gabriela Olędzka, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Marcin Malczyk
Analiza jakości egzaminacyjnych pytań testowych z przedmiotu „Mikrobiologia” dla studentów pielęgniarstwa jako metoda przygotowania bazy pytań do egzaminu wspomaganego komputerowo.
Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa. „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie”. 11-12 września 2015 r. Kraków, Polska. Streszczenia prac, str. 147-148.

22. Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Halina Zmuda-Trzebiatowska, Barbara Kot-Doniec, Lucyna Iwanow, Joanna Gotlib
Recepty pielęgniarskie - wiedza i postawy pielęgniarek i położnych wobec rozszerzenia kompetencji zawodowych
Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa. „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie”. 11-12 września 2015 r. Kraków, Polska. Streszczenia prac, str. 188.

23. Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk,  Halina Zmuda-Trzebiatowska, Barbara Kot-Doniec, Joanna Gotlib
Knowledge and attitudes of nurses with respect to Evidence-Based Medicine and Evidence-Based Nursing Practice
2nd V4 Conference on Public Health 2015 Health for public, public for health. 2015 r. Zabrze, Polska. Abstracts, str. 35-36.

24. Aleksander Zarzeka, Sabina Handzel,  Mariusz Panczyk,  Jarosława Belowska, Joanna Gotlib
Knowledge and attitudes of Medical University of Warsaw nursing students towards expanding professional competences of nurses and midwifes.
2nd V4 Conference on Public Health 2015 Health for public, public for health. 2015 r. Zabrze, Polska. Abstracts, str. 33-34.

25. Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Henryk Rebandel, Joanna Gotlib. DO ADMISSION CRITERIA ACCURATELY ASSESS THE RISK OF ATTRITION FROM MASTER’S DEGREE OF PUBLIC HEALTH PROGRAMME? Proceedings of ICERI2015 Conference 18th-20th November 2015, Seville, Spain.

26. Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Henryk Rebandel, Joanna Gotlib. ANALYSIS OF RELIABILITY AND VALIDITY OF THE PERFORMANCE ASSESSMENT SYSTEM FOR STUDENTS OF THE SECOND-LEVEL STUDIES IN NURSING - A SEVEN-YEAR RETROSPECTIVE ANALYSIS. Proceedings of ICERI2015 Conference 18th-20th November 2015, Seville, Spain.

27. Marzena Mikla, Antonio Ríos, Ana Isabel López-Navas,  Joanna Gotlib, Dorota Kilanska, María José López Montesinos.
CONOCIMIENTO DEL CONCEPTO DE MUERTE ENCEFÁLICA: ¿ES UN OBSTÁCULO EN LA ACEPTACIÓN DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS ENTRE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD MÉDICA DE VARSOVIA EN POLONIA.
XXV Congreso de la Sociedad Española de Trasplante Hepático celebrado en Málaga, 7-9 de Octubre de 2015.

28. Marzena Mikła, Dorota Kilańska, Beata Dobrowolska, Joanna Gotlib, Bożena Gorzkowicz, Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Monika Zysnarska, Ewa Kupcewicz, Anna Andruszkiewicz, Mirosława Felsmann, Marta Kasper, Tomasz Brzostek, Wanda Stefańska, Monika Binkowska-Bury, Grażyna Dębska, Lucyna Sochocka, Joanna Hoffman-Aulich, Barbara Jankowiak, Krystyna Klimaszewska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Danuta Zarzycka, Justyna Dziedzic, Karolina Adamiak, Maria Trzeciak, Maria Kosińska, Agnieszka Wolińska, Joanna Rosińska-Tonderys, Grażyna Franek, Halina  Kulik, Jose Tomas Manzanera Saura, Maria Jose Lopez Montesinos, Antonio Rios i Pablo Ramirez.
Opinia studentów pielęgniarstwa na temat ksenotransplantacji.
Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa. „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie”. 11-12 września 2015 r. Kraków, Polska.

Udział w krajowych konferencjach naukowych

1. Beata Dziedzic, Paweł Zegarow, Patrycja Zając, Aleksander Wiśniewski, Jarosława Belowska.
Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.
Jubileuszowa XV Ogólnopolska i V im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Pielęgniarka - dziecko - rodzina". Ciechanów, 17-18 kwietnia 2015 r.

2. Zofia Sienkiewicz, Beata Jachimowicz, Wiesław Fidecki, Grażyna Dykowska, Mariusz Wysokiński.
Kształcenie zgodne z efektami kształcenia - jak przygotować studenta do pracy w oddziale intensywnej terapii pediatrycznej?
Jubileuszowa XV Ogólnopolska i V im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Pielęgniarka - dziecko - rodzina". Ciechanów, 17-18 kwietnia 2015 r.

3. Grażyna Dykowska, Zofia Sienkiewic, Joanna Gotlib, Rafał Szpakowski
Dostępność do świadczeń medycznych dla dzieci w badaniach GUS i OECD
Jubileuszowa XV Ogólnopolska i V im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Pielęgniarka - dziecko - rodzina". Ciechanów, 17-18 kwietnia 2015 r.

4. Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Bożena Ścieglińska, Jarosława Belowska, Lucyna Iwanow
Wiedza i postawy pielęgniarek oddziałowych wobec rozszerzenia uprawnień zawodowych w zakresie wystawiania recept oraz samodzielnego kierowania na badania diagnostyczne - doniesienie wstępne  
Jubileuszowa XV Ogólnopolska i V im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Pielęgniarka - dziecko - rodzina". Ciechanów, 17-18 kwietnia 2015 r.

5. Renata Kaniecka, Grażyna Dykowska, Zofia Sienkiewicz, Joanna Gotlib.
Dostępność do świadczeń pediatrycznych w województwie mazowieckim i Ciechanowie
Jubileuszowa XV Ogólnopolska i V im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Pielęgniarka - dziecko - rodzina". Ciechanów, 17-18 kwietnia 2015 r.

6. Aleksander Zarzeka, Mariola Sajkowicz, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib
Próba oceny poziomu wiedzy pacjentów Nowodworskiego Centrum Medycznego na temat Karty Praw Pacjenta           Jubileuszowa XV Ogólnopolska i V im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Pielęgniarka - dziecko - rodzina". Ciechanów, 17-18 kwietnia 2015 r.

7. Aleksander Zarzeka, Agnieszka Wawrzonkowska, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib
Próba oceny wpływu wykształcenia na poziomie wiedzy pielęgniarek na temat uregulowań prawnych dotyczących wykonywanego zawodu
Jubileuszowa XV Ogólnopolska i V im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Pielęgniarka - dziecko - rodzina". Ciechanów, 17-18 kwietnia 2015 r.

8. Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Bożena Ścieglińska, Jarosława Belowska, Lucyna Iwanow, Joanna Gotlib
Recepty pielęgniarskie – ocena wiedzy i postaw pielęgniarek Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wobec rozszerzenia kompetencji zawodowych
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Warszawski Uniwersytet Medyczny, 15.05.2015 r. Warszawa

9. Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Zofia Sienkiewicz, Halina Żmuda-Trzebiatowska, Barbara Kot-Doniec, Joanna Gotlib.
Analiza postaw pielęgniarek wobec wykorzystywania piśmiennictwa naukowego w codziennej, klinicznej praktyce zawodowej.
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Warszawski Uniwersytet Medyczny, 15.05.2015 r. Warszawa

10. Lucyna Iwanow, Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib.
Porównanie poziomu wiedzy i postaw studentów oraz pielęgniarek oddziałowych wobec rozszerzenia uprawień zawodowych pielęgniarek i położnych – doniesienie wstępne.
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Warszawski Uniwersytet Medyczny, 15.05.2015 r. Warszawa.

11. Sabina Handzel, Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib.
Próba oceny wiedzy i postaw studentów studiów I i II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat rozszerzania kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych.
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Warszawski Uniwersytet Medyczny, 15.05.2015 r. Warszawa

Pierwsza Debata Oksfordzka w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:  "Rezygnacja z uporczywej terapii a uśmiercanie z litości". Seminarium szkoleniowe "Ból i cierpienie w praktyce klinicznej", Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM, 20.05.2015 r.

12. Panczyk M. Pharmacogenetics research on chemotherapy resistance in colorectal cancer over the last 20 years. World Journal of Gastroenterology 2014; 20(29): 9775-9827. VII Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 22.05.2015 r.

13. Gotlib J, Panczyk M, Olędzka G, Belowska J, Zarzeka A, Malczyk M.
Doskonalenie bazy testowych pytań egzaminacyjnych z przedmiotu „Mikrobiologia” dla studentów Pielęgniarstwa jako metoda podnoszenia jakości egzaminu wspomaganego komputerowo. ]Improvement of test exam questions database for “Microbiology” course for Nursing students as a means to improve quality of computer-aided exam].
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa.  Jubileusz 40-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 26-27 czerwca 2015 r. Poznań, Polska. Zeszyt streszczeń, str. 99.

14. Panczyk M, Zarzeka A, Iwanow L, Belowska J, Gotlib J.
Ocena rzetelności i trafności autorskiego kwestionariusza do badania wiedzy i postaw wobec rozszerzenia uprawień zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie samodzielnego ordynowania niektórych leków, wystawiania recept oraz kierowania na wybrane badania diagnostyczne – doniesienie wstępne. [Assessment of reliability and validity of original questionnaire to evaluate knowledge of and attitudes towards extending professional powers of nurses and midwives with respect to independent prescription of certain drugs, writing out prescriptions, and referring for diagnostic tests – preliminary report].
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa.  Jubileusz 40-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 26-27 czerwca 2015 r. Poznań, Polska. Zeszyt streszczeń, str. 133.

15. Panczyk M, Gałązkowski R, Gotlib J.
Analiza dyskryminacyjna kryteriów rekrutacyjnych na kierunek Ratownictwo medyczne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. [Discriminant analysis of admission criteria at the faculty of Emergency Medicine at the Medical University of Warsaw.]
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa.  Jubileusz 40-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 26-27 czerwca 2015 r. Poznań, Polska. Zeszyt streszczeń, str. 256.

16. Zarzeka A, Panczyk M, Belowska J, Żmuda-Trzebiatowska H, Kot-Doniec  B, Gotlib J.
„E-learning” i „blended learning” jako potencjalne narzędzie w edukacji podyplomowej w zakresie prawa medycznego pielęgniarek i położnych. [Is e-learning and blended learning as a potential tool to provide a post-graduate education in terms of medical law for nurses and midwifes].
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Jubileusz 40-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 26-27 czerwca 2015 r. Poznań, Polska. Zeszyt streszczeń, str.  93.

17. Belowska J, Panczyk M, Zarzeka A, Żmuda-Trzebiatowska H, Kot-Doniec B, Gotlib J.
Evidence – Based Practice (EBP) w praktyce zawodowej pielęgniarek – analiza wiedzy, postaw i umiejętności w zależności od wykształcenia. [Evidence – Based Practice (EBP) in the professional practice of nurses – an analysis of knowledge, attitudes and skills in relation to education].
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa.  Jubileusz 40-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 26-27 czerwca 2015 r. Poznań, Polska. Zeszyt streszczeń, str. 136.

18. Belowska J, Panczyk M, Zarzeka A, Żmuda - Trzebiatowska H, Kot -Doniec B, Gotlib J.
Evidence-based Practice Profile Questionnaire – adaptacja kwestionariusza do badania wiedzy, postaw i umiejętności w zakresie EBP w grupie polskich pielęgniarek. [Evidence-Based Practice Profile Questionnaire – adaptation of the questionnaire to the study of the knowledge, attitudes and skills in the area of EBP in a group of Polish nurses.]
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa.  Jubileusz 40-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 26-27 czerwca 2015 r. Poznań, Polska. Zeszyt streszczeń, str. 139.

19. Grażyna Dykowska, Joanna Olcha, Adam Fronczak, Joanna Gotlib,  Rafał Szpakowski.
Czynniki wpływające na satysfakcję pracy pielęgniarek i położnych pracujących w opiece ambulatoryjnej finansowanych ze środków publicznych i prywatnych.
II Konferencja naukowa z cyklu Pielęgniarstwo a rynek pracy, nt. Nauki o zdrowiu – kierunki zmian i perspektywy rozwoju. 18 listopada 2015 r., Płock.

20. Zofia Sienkiewicz, Ewa Kobos, Wiesław Fidecki, Grażyna Dykowska, Mariola Pietrzak, Joanna Gotlib, Jacek Imiela.
Efekty kształcenia w praktyce - jak przygotować studenta do pracy w oddziale szpitalnym?
II Konferencja naukowa z cyklu Pielęgniarstwo a rynek pracy, nt. Nauki o zdrowiu – kierunki zmian i perspektywy rozwoju. 18 listopada 2015 r., Płock.

21. Grażyna Dykowska, Adam Fronczak, Dominik Olejniczak, Rafał Szpakowski, Joanna Gotlib.
Dostępność do świadczeń diabetologicznych w Polsce w statystyce publicznej GUS i Ministerstwa Zdrowia na tle OECD, na przestrzeni lat 1998-2014.
X Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii pt. "Na linii czasu". 11-12 grudnia 2015 r., Ożarów Mazowiecki.

22. Zofia Sienkiewicz, Grażyna Wójcik, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Joanna Gotlib.
Jak rozwijać kompetencje ważne w pielęgniarstwie?
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie”, Warszawa, 25 wrzesień 2015 r., Książka streszczeń, str. 7.