• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

2016 rok

Publikacje

Publikacje w czasopismach posiadających IMPACT FACTOR

1.  Mariusz Panczyk, Henryk Rebandel, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib.
Risk of attrition from Master of Science in Pharmacy degree program: 15-year predictive evaluation.
Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 2016; 50(1): 70-79. (DOI: 10.5530/ijper.50.1.10)

2. Agata Pawlak, Joanna Gotlib, Robert Gałązkowski.
Analysis outlining the occurrence and consequences of accidents in the work environment of the firefighters employed by the State Fire Service in Poland between the years 2008–2013.
Med Pr 2016;67(1):1–9.
DOI: https://doi.org/10.13075/mp.5893.00086

3. Mariusz Panczyk, Henryk Rebandel, Aleksander Zarzeka, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib.
Comparison of validity of two systems of candidates’ admission for pharmaceutical studies: a 15-year retrospective study.
Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 2016; 50(2): 225-237. (
DOI:10.5530/ijper.50.2.2)

4. Leszczyński P, Gotlib J, Kopański Z, Wejnarski A, Świeżewski S, Gałązkowski R.
Analysis of Web Based Learning methods in emergency medicine: Randomized Controlled Trial.
Arch Med Sci 2016; 12, 1.
DOI: 10.5114/aoms.2015.56422

5. Milewska M, Flis K, Panczyk M, Czernicki T, Jamróz B, Chmielewska J, Szostak-Węgierek D.
SUN-LB287: The Prevalence of Swallowing Disorders in Patients with Different Types of Disabilities.
Abstracts of the 387th The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism Congress, DENMARK, Copenhagen 17-20 September 2016
Clinical Nutrition, Volume 35 (Supplement 1): S151 - S152 (IF 2015: 4,487) DOI: 10.1016/S0261-5614(16)30643-4

6. Mariusz Mogielnicki, Damian Swieczkowski, Witold Bachorski, Grzegorz Zuk, Natasza Gilis-Malinowska, Aleksander Zarzeka, Piotr Merks, Marcin Gruchala, Milosz Jaguszewski
The Food and Drug Administration (FDA) and the European Medicines Agency (EMA) perspective on cardiovascular Polypill:A multidimensional concept
Cardiology Journal 2016; (23) 5: 515–517.
DOI: 10.5603/CJ.2016.0074

7. M. Mikla, A. Riosb, A. Lopez-Navasb, J. Gotlib, D. Kilanskai, L. Martinez-Alarcón, G. Ramis, P. Ramirez, and M.J. Lopez Montesinos
Knowledge of the Concept of Encephalic Death: Is This an Obstacle in the Acceptance of Donation and Transplantation of Organs Among Students of Nursing at the Medical University of Warsaw in Poland?
Transplantation Proceedings, 48, 2479e2481 (2016).

Publikacje w recenzowanych czasopismach nie posiadających IF

1. Mariusz Panczyk, Grzegorz Stachacz, Robert Gałązkowski, Joanna Gotlib.
Rzetelność i trafność oceny osiągniętych efektów kształcenia przez studentów kierunku ratownictwo medyczne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Wiadomości lekarskie 2016; 69(2(II)): 233-242.

2.  Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Lucyna Iwanow, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib.
Ocena rzetelności i trafności autorskiego kwestionariusza do badania wiedzy i postaw wobec rozszerzenia uprawień zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie samodzielnego ordynowania niektórych leków, wystawiania recept oraz kierowania na wybrane badania diagnostyczne - doniesienie wstępne.
Pielęgniarstwo XXI wieku 2016; 1(54): 27-36.

3. Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Henryk Rebandel, Joanna Gotlib
Jakość testowego egzaminu wstępnego na kierunek położnictwo studia drugiego stopnia - 5-letnia analiza retrospektywna.
Pielęgniarstwo XXI wieku 2016; 1(54): 22-26.

4. Magdalena Milewska, Milena Mioduszewska, Mariusz Panczyk, Alicja Kucharska, Beata Sińska, Marta Dąbrowska-Bender, Ewa Michota-Katulska, Magdalena Zegan, Anna Szabla.

Analiza składu ciała w oparciu o model dwuprzedziałowy oraz powierzchnia tkanki tłuszczowej brzusznej kobiet w wieku pomenopauzalnym – badanie wstępne.

Wiadomości lekarskie 2016; 69(2(II)): 169-173.

5. Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Jarosława Belowska, Łukasz Samoliński, Joanna Gotlib.

Próba szacowania edukacyjnej wartości dodanej jako miary efektywności kształcenia studentów pielęgniarstwa – badanie wstępne jednoośrodkowe.

Problemy Pielęgniarstwa 2016; 24(1): 34-41.

6. Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Henryk Rebandel, Joanna Gotlib.

Wyniki kwalifikacji kandydatów na studia a osiągnięcia edukacyjne podczas studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo – badanie predykcyjne jednoośrodkowe.

Problemy Pielęgniarstwa 2016; 24(1):25-33.

7.  Beata Celińska, Anna Kaczyńska, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib.
Ocena poziomu wiedzy pacjentów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu na temat przyczyn powstawania niedosłuchu.

Pielęgniarstwo Polskie 2016; 2: 175-179.

8.  Joanna Gotlib, Elżbieta Grochans, Mariusz Panczyk, Anna Jurczak, Marzanna Stanisławska, Marcin Malczyk.
Analiza wyników egzaminów testowych z przedmiotu „Podstawy pielęgniarstwa” jako wstęp do standaryzacji egzaminu testowego – badanie wieloośrodkowe. Doniesienie wstępne.
Pielęgniarstwo Polskie 2016; 3: 287-291.

9.  Grzela AM, Panczyk M, Gotlib J.
Opinie na temat szczepienia przeciwko grypie wśród pracowników ochrony zdrowia – doniesienie wstępne.
Pielęgniarstwo Polskie 2016; 2: 158-164.

10.    Anna Kapusta, Anna Kaczyńska, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib.
Ocena wiedzy pacjentek oddziału chirurgicznego na temat zasad samoopieki po zabiegu mastektomii.
Pielęgniarstwo Polskie 2016; 2: 180-187.

11.  Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Łukasz Samoliński, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib
Evidence-based Midwifery Practice - przegląd światowego piśmiennictwa
Pielęgniarstwo Polskie 2016; 2: 236-240.

12. A. Kucharska, A. Woźniak, B. Sińska, J. Gotlib.
Ocena realizacji zasad zdrowego żywienia przez studentów wybranych uczelni warszawskich w kontekście profilaktyki nadciśnienia tętniczego.
Pielęgniarstwo Polskie 2016; 383-388.

13. Joanna Gotlib, Aleksander Zarzeka Mariusz Panczyk, Piotr Gębski, Lucyna Iwanow, Marcin Malczyk, Jarosława Belowska.
Analiza jakości pytań z końcowego testu zaliczeniowego z przedmiotu „Prawo  
w medycynie”
dla studentów pielęgniarstwa na platformie egzaminów elektronicznych eASK.

Pielęgniarstwo Polskie 2016; 3: 332-339.

14. Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Łukasz Samoliński, Weronika Jewczak, Lucyna Iwanow, Joanna Gotlib.
Prawo w pielęgniarstwie - przegląd aktualnego polskiego dostępnego piśmiennictwa naukowego z zakresu pielęgniarstwa.
Pielęgniarstwo Polskie 2016; 2: 247-255.

15. Agata Januszewska, Aleksander Zarzeka, Lucyna Iwanow, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib
Próba analizy poziomu wiedzy i postaw pracowników Kliniki Intensywnej Terapii Centrum Zdrowia Dziecka wobec prowadzenia uporczywej terapii u dzieci.
Pielęgniarstwo Polskie 2016; 3: 389-396.

16. Joanna Gotlib, Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Piotr Leszczyński, Lucyna Iwanow, Katarzyna Pietruszewska, Nicole Mazur, Anna Gorzkiewicz, Jarosława Belowska, Łukasz Samoliński.  
Wiedza studentów wybranych uczelni na temat rozszerzenia kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie ordynowania leków, wystawiania recept i kierowania na badania diagnostyczne.

Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue 2016; 2: 19-31.

17. Grażyna Anna Pilarska, Joanna Gotlib.
Ocena wiedzy rodziców na temat gastroduodenoskopii wykonywanej u dzieci hospitalizowanych z powodu chorób przewodu pokarmowego.
Pielęgniarstwo Polskie 2016; 2 (60): 188-194.

18. Belowska J, Panczyk M, Zarzeka A, Żmuda-Trzebiatowska H, Kot-Doniec B, Gotlib J.
Evidence- Based Practice (EBP) w praktyce zawodowej pielęgniarek - analiza wiedzy, postaw i umiejętności w zależności od wykształcenia.
Problemy Pielęgniarstwa 2016; 2: 98-105.

19. Belowska J, Zarzeka A, Samoliński Ł, Panczyk M, Gotlib J.
Przegląd piśmiennictwa pielęgniarskiego na przykładzie czasopisma „Problemy Pielęgniarstwa” - doniesienie wstępne.
Problemy Pielęgniarstwa 2016; 2: 106-111.

20. Mariusz Panczyk, Robert Gałązkowski, Joanna Gotlib. Wykorzystanie symulacji do oceny umiejętności technicznych studentów medycyny i ratownictwa medycznego: aktualny przegląd badań. Anastezjologia i Ratownictwo, 2016; 10(2): 28-37.

21. Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib.
Ocena jakości przygotowania kandydatów do podjęcia studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo - jednoośrodkowe badanie retrospektywne.
Pielęgniarstwo Polskie 2016; 3: 292-299.

22. Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib.
Analiza dyskryminacyjna kryteriów rekrutacyjnych na studia drugiego stopnia na kierunku położnictwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Pielęgniarstwo Polskie 2016; 3: 300–307.

23. Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Łukasz Samoliński, Halina Żmuda-Trzebiatowska, Barbara Kot-Doniec, Joanna Gotlib.
Staż pracy a wiedza i postawy personelu pielęgniarskiego przystępującego do egzaminów specjalizacyjnych, organizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wobec Evidence-based Practice. Pielęgniarstwo Polskie 2016; 3: 340–346.

24. Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib.
Osiągnięcia edukacyjne studentów położnictwa na pierwszym roku studiów: ośmioletnie badanie trafności zasad kwalifikacji na studia I stopnia.
Pielęgniarstwo Polskie 2016; 4 (62): 469-474.

25. Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib.
Nauki podstawowe jako źródło sukcesu w kształceniu położnych z zakresu opieki specjalistycznej – badanie jednoośrodkowe.
Pielęgniarstwo Polskie 2016; 4 (62): 475-480.

26. Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Łukasz Samoliński, Joanna Gotlib.
Analiza rzetelności i trafności systemu oceny osiągnięć studentów położnictwa na studiach pierwszego stopnia: badanie jednoośrodkowe.
Pielęgniarstwo Polskie 2016; 4 (62): 501-507.

27. Joanna Gotlib, Aleksander Zarzeka,  Mariusz Panczyk, Piotr Leszczyński, Lucyna Iwanow, Katarzyna Pietruszewska, Nicole Mazur, Anna Gorzkiewicz, Jarosława Belowska, Łukasz Samoliński.
Knowledge of students of selected universities about expanding professional competence of nurses and midwives with reference to prescribing medicines, writing out prescriptions, and referring for diagnostic tests.
Pol J Public Health 2016; 126 (2): 80-87.

28. Joanna Gotlib, Aleksander Zarzeka,  Mariusz Panczyk, Piotr Leszczyński, Lucyna Iwanow, Katarzyna Pietruszewska, Nicole Mazur, Anna Gorzkiewicz, Jarosława Belowska, Łukasz Samoliński.
The knowledge of students from selected universities on the extension of nurses’ and midwives’ competences to administer medications, give prescriptions, and refer for diagnostic tests.
Journal of  Public Health, Nursing and Medical Rescue 2016; 2: 19-31.

29. Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib.
Evidence-based Midwifery Practice - przegląd światowego piśmiennictwa.
Pielęgniarstwo Polskie 2016; 2 (60): 236-240.

30. Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Łukasz Samoliński, Weronika Jewczak, Lucyna Iwanow, Joanna Gotlib.

Prawo w pielęgniarstwie – przegląd aktualnego, dostępnego polskiego piśmiennictwa naukowego z zakresu pielęgniarstwa.

Pielęgniarstwo Polskie 2016; 2 (60): 247-255.

31. Aleksander Zarzeka, Agnieszka Wawrzonkowska, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Łukasz Samoliński, Joanna Gotlib.
Attempt at the assessment of the infuence of the education on the level of knowledge of legal regulations concerning nursing profession among nurses.
Pol J Public Health 2016; 126 (2): 76-79.

32. Maria Dubielecka, Ewa Rusyan, Mariusz Panczyk, Agnieszka Mielczarek.
Wstępna ocena wykorzystania polskiej wersji językowej skali MDAS w badaniu poziomu lęku przed leczeniem stomatologicznym u dorosłych mieszkańców Warszawy.
Nowa Stomatologia 2016; 21(4): 203-217 DOI: 10.5604/14266911.1231636

33. Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Łukasz Samoliński, Lucyna Iwanow, Nicole Mazur,Weronika Jewczak, Joanna Gotlib.
Analiza postaw polskich studentów pielęgniarstwa, położnictwa, medycyny i zdrowia publicznego wobec recept pielęgniarskich.
Public Health Forum 2016;4(4):218–223.

Inne publikacje

1. Aleksander Zarzeka
Aptekarze pytają, prawnik wyjaśnia.
Gazeta Farmaceutyczna 2016; 2: 15.

2. Aleksander Zarzeka
Prawo w medycynie i zdrowiu – co nas czeka?
Galen 2016; 20.

3. Henryk Rebandel.
Ocena wyników rekrutacji w 2016 roku - Cz.1.
Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2016; 9: 56-57.

4. Henryk Rebandel.
Ocena wyników rekrutacji w 2016 roku - Cz. 2.
Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2016; 10: 44-46.

5. Henryk Rebandel.
Ocena wyników rekrutacji w 2016 roku - Cz3.
Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2016; 11: 39-42.

6. Henryk Rebandel.
Ocena wyników rekrutacji w 2016 roku - Cz. 4.
Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2016; 12: 36-39.

Rozdziały w monografiach anglojęzycznych

1.  Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Łuksz Samoliński, Halina Żmuda-Trzebiatowska, Barbara Kot-Doniec, Joanna Gotlib. Knowledge of and attitudes towards Evidence-Based Practice among midwives taking a specialty examination organized by Center of Postgraduate Education for Nurses and Midwives. INTED2016. 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain. 7th-9th of March 2016. Proceedings of INTED2016 Conference 7th-9th of March 2016, Valencia, Spain. ISBN: 978-84-608-5617-7, pp. 3698-3704.

2.  Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Łuksz Samoliński, Halina Żmuda-Trzebiatowska, Barbara Kot-Doniec, Joanna Gotlib. Analysis of attitudes of nurses towards using scientific literature in everyday clinical practice. INTED2016. 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain. 7th-9th of March 2016. Proceedings of INTED2016 Conference 7th-9th of March 2016, Valencia, Spain. ISBN: 978-84-608-5617-7, pp. 3596-3603.

3.  Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Halina Żmuda-Trzebiatowska, Barbara Kot-Doniec, Joanna Gotlib.
Evidence-Based Medicine and Evidence-Based Nursing Practice – knowledge and attitudes of nurses taking a state examination.
[w:] Piotr Romaniuk, Elżbieta Grochowska-Niedworok (Red.) Health for Public, Public for Health. Heath systems in V4 countries. Lublin 2016.

4.  Aleksander Zarzeka, Sabina Handzel, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib. 
Knowledge and attitudes of Medical University of Warsaw nursing students towards expanding professional competences of nurses and midwifes.
[w:] Piotr Romaniuk, Elżbieta Grochowska-Niedworok (Red.) Health for Public, Public for Health. Heath systems in V4 countries. Lublin 2016.

Rozdziały w monografiach polskojęzycznych

Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib. Nauki podstawowe jako źródło sukcesu w kształceniu studentów pielęgniarstwa z zakresu opieki specjalistycznej – badanie jednoośrodkowe [W:] Uchmanowicz I, Jankowska-Polański B (red.). Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie, Tom III. Wrocława: Cintinuo, pp.389-401.

Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych

1.  Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Łuksz Samoliński, Halina Żmuda-Trzebiatowska, Barbara Kot-Doniec, Joanna Gotlib. Knowledge of and attitudes towards Evidence-Based Practice among midwives taking a specialty examination organized by Center of Postgraduate Education for Nurses and Midwives. INTED2016. 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain. 7th-9th of March 2016. Proceedings of INTED2016 Conference 7th-9th of March 2016, Valencia, Spain. ISBN: 978-84-608-5617-7, pp. 3698-3704.

2.  Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Łuksz Samoliński, Halina Żmuda-Trzebiatowska, Barbara Kot-Doniec, Joanna Gotlib. Analysis of attitudes of nurses towards using scientific literature in everyday clinical practice. INTED2016. 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain. 7th-9th of March 2016. Proceedings of INTED2016 Conference 7th-9th of March 2016, Valencia, Spain. ISBN: 978-84-608-5617-7, pp. 3596-3603.

3. Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Barbara Kot-Doniec, Halina Żmuda-Trzebiatowska, Jarosława Belowska , Łukasz Samoliński, Aleksander Zarzeka.
Analysis of Opinions and Attitudes of Nurses Regarding Possibilities of Professional Development of Nurses in Poland
The International Conference on Research in Education and Science - ICRES 2016 - May 19-22, 2016, Bodrum, Turkey.

4. Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Piotr Gębski, Aleksander Zarzeka, Jarosława Belowska, Łukasz Samoliński, Marcin Malczyk.
Comparison of Opinions of Students and University Teachers from Medical University of Warsaw on e-assessment – a Preliminary Report.
The International Conference on Research in Education and Science - ICRES 2016 - May 19-22, 2016, Bodrum, Turkey.

5.  Mariusz Panczyk, Łukasz Samoliński, Aleksander Zarzeka, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib.
Estimating the quantitative norms of Physiology test exam for medical students: analysis based on the results of Physician Final Examination.
The International Conference on Research in Education and Science - ICRES 2016 - May 19-22, 2016, Bodrum, Turkey.

6.   Paula Drężek, Aleksander Zarzeka, Nicole Mazur, Mariusz Panczyk, Lucyna Iwanow, Joanna Gotlib.
Nurse Prescribing. Attitudes of polish nurse specialists in the eve of exciding their professional competences: cross-sectional study.
12th Warsaw International Medical Congress. 12-15.05.2016 r. Warsaw, Poland. Abstract Book, p. 311.

7.  Łukasz Samoliński, Filip Raciborski, Joanna Gotlib.
An attempt to evaluate the impact of extracurricular student activity on the employment of graduates in the field of public health.
12th Warsaw International Medical Congress. 12-15.05.2016 r. Warsaw, Poland. Abstract Book, p. 302.

8.  Nicole Mazur, Aleksander Zarzeka, Filip Dąbrowski, Paula Drężek, Mariusz Panczyk, Lucyna Iwanow, Joanna Gotlib. Nurse prescribing. Attitudes of polish physicians towards extending competencies of nurses and midwives with respect to prescribing medicines.
12th Warsaw International Medical Congress. 12-15.05.2016 r. Warsaw, Poland. Abstract Book, p. 168.


11. Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Łukasz Samoliński, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib
Przegląd piśmiennictwa pielęgniarskiego na przykładzie czasopisma „Problemy Pielęgniarstwa”.
Nursing literature review on the example of the journal “Nursing Topics”

XIII Kongres Pielęgniarek Polskich „Przyszłość pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj”. 15-17.09.2016 r., Warszawa

12. Jarosława Belowska, Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Łukasz Samoliński, Lucyna Iwanow
Aktualne kierunki rozwoju badań naukowych w pielęgniarstwie na podstawie International Nursing Review - przegląd piśmiennictwa.
Present directions of development of research in nursing on the basis of the International Nursing Review - a literature review

XIII Kongres Pielęgniarek Polskich „Przyszłość pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj”. 15-17.09.2016 r., Warszawa

13. Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Łukasz Samoliński, Joanna Gotlib
Mężczyzna na studiach pielęgniarskich – sukces czy porażka?
Men in Nursing: success or failure?

XIII Kongres Pielęgniarek Polskich „Przyszłość pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj”. 15-17.09.2016 r., Warszawa

14. Zofia Sienkiewicz, Paweł Zegarow, Wiesław Fidecki, Mariusz Panczyk, Ewa Kobos, Joanna Gotlib, Mariusz Wysokiński, Jacek Imiela
Kompetencje społeczne – efekt kształcenia realizowany zgodnie ze standardem a pytania o cele edukacji w pielęgniarstwie?
Social competences - educational results fulfilled in accordance with the standard and questions about the objectives of education in nursing

XIII Kongres Pielęgniarek Polskich „Przyszłość pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj”. 15-17.09.2016 r., Warszawa

15. Zofia Sienkiewicz, Grażyna Wójcik, Mariusz Panczyk, Ewa Kobos, Anna Leńczuk – Gruba, Grażyna Dykowska, Joanna Gotlib, Jacek Imiela
Edukacja pielęgniarska a metody i kryteria oceniania efektów kształcenia.
Education of nurses, and methods and criteria fo
r the evaluation of educational results
XIII Kongres Pielęgniarek Polskich „Przyszłość pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj”. 15-17.09.2016 r., Warszawa

16. Grażyna Dykowska, Joanna Gotlib, Aleksandra Czerw, Rafał Szpakowski, Mariola Kowalska B
Bezpieczeństwo pacjenta w systemie ochrony zdrowia jako element jakości świadczeń medycznych – w badaniach GUS, Ministerstwa Zdrowia i OECD.
Patient’s safety in health care system as an element of quality of medical service – in the light of reports of CSO, MoH and OECD

XIII Kongres Pielęgniarek Polskich „Przyszłość pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj”. 15-17.09.2016 r., Warszawa

17. Lucyna Iwanow, Joanna Gotlib, Aleksander Zarzeka, Karolina Kosiacka, Zofia Kwiatkowska, Nicole Mazur
Postawy studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego w obliczu nowych uprawnień dla zawodu ratownika medycznego – doniesienie wstępne.
Attitudes of nursing students and paramedic students regarding new competences for the profession of a paramedic – prelimina
ry study
XIII Kongres Pielęgniarek Polskich „Przyszłość pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj”. 15-17.09.2016 r., Warszawa

18. Grażyna Dykowska, Rafał Szpakowski, Joanna Gotlib, Aleksandra Czerw, Zofia Sienkiewicz
Wydatki gospodarstw domowych na opiekę długoterminową.
Household expenses for long-term care
XIII Kongres Pielęgniarek Polskich „Przyszłość pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj”. 15-17.09.2016 r., Warszawa

19. Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Łukasz Samoliński, Halina Żmuda-Trzebiatowska, Barbara Kot-Doniec, Joanna Gotlib
Staż pracy a wiedza i postawy pielęgniarek przystępujących do egzaminów specjalizacyjnych organizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wobec Evidence-Based Practice.
Work experience and knowledge and attitudes of nurses taking state examination organized by the Centre of Postgraduate Education for Nurses and Midwives with respect to Evidence-Based Practice
.
XIII Kongres Pielęgniarek Polskich „Przyszłość pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj”. 15-17.09.2016 r., Warszawa

20. Aleksander Zarzeka, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Lucyna Iwanow, Nicole Mazur, Łukasz Samoliński, Joanna Gotlib
Recepty Pielęgniarskie. Porównanie opinii lekarzy i pielęgniarek.
Nurse prescribing. Comparison of opinions of doctors and
nurses
XIII Kongres Pielęgniarek Polskich „Przyszłość pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj”. 15-17.09.2016 r., Warszawa

Udział w krajowych konferencjach naukowych

1. Magdalena Milewska, Katarzyna Grabarczyk, Tomasz Czernicki, Dorota Dziewulska, Mariusz Panczyk, Barbara Jamroz, Joanna Chmielewska. Ocena częstości występowania zaburzeń połykania w grupie chorych z chorobami demielinizacyjnymi w oparciu o kwestionariusz Eating Assesment Tool (EAT-10). Ogólnopolska VIII Konferencja Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka; Warszawa, 20-21 kwietnia 2016 r.

2. Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib. Nauki podstawowe jako źródło sukcesu w kształceniu studentów pielęgniarstwa z zakresu opieki specjalistycznej – badanie jednoośrodkowe. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie" Wrocława, 13 maj 2016 r.

3. Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Łukasz Samoliński, Lucía Pérez-Gallardo, Berta Paz, Joanna Gotlib. The comperison of knowledge and attitudes of Polish and Spanish students of Nursing with respect to Evidence-based Pratice. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie" Wrocława, 13 maj 2016 r.

4. Joanna Gotlib. Aktualne kierunki rozwoju badań naukowych w pielęgniarstwie - przegląd piśmiennictwa naukowego. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie" Wrocława, 13 maj 2016 r.

5. Magdalena Milewska, Katarzyna Grabarczyk, Tomasz Czernicki, Dorota Dziewulska, Mariusz Panczyk, Barbara Jamroz, Joanna Chmielewska. Częstość występowania i rodzaj zaburzeń w fazie gardłowej połykania w grupie chorych z chorobami demielinizacyjnymi. Lubelskie Dni Otolaryngologii, Kzimierz Dolny, 27-28 ma 2016 r.

6. Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Łukasz Samoliński, Joanna Gotlib
Pielęgniarki a nowoczesna praktyka zawodowa oparta na dowodach naukowych - wiedza, postawy i umiejętności
V Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców “Postępy w naukach medycznych i naukach o zdrowiu – Badania, Edukacja, Współpraca” Szczecin 10-V Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców.

7. Aleksander Zarzeka, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Halina Żmuda-Trzebiatowska, Joanna Gotlib
Recepty pielęgniarskie. Wpływ na zawód pielęgniarki i opiekę nad pacjentem w opinii pielęgniarek specjalizujących się
V Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców “Postępy w naukach medycznych i naukach o zdrowiu – Badania, Edukacja, Współpraca” Szczecin 10-V Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców. Praca wyróżniona.