• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Dla studentów

REGULAMIN STUDIÓW

Wpisy do indeksów

Uprzejmie informujemy, że ze względu na to, że w ramach prowadzonych w Zakładzie zajęć dydaktycznych, studenci biorą udział w kursach e-learningowych, które mogą zaliczać do końca danego semestru, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne z danego przedmiotu, wpisy do indeksów będą dokonywane dopiero po zakończeniu semestru

 Jednocześnie przypominamy, że celem uzyskania wpisu do indeksu należy wpisać: nazwisko kierownika

 Zakładu, nazwę przedmiotu oraz liczbę godzin (według wzoru w karcie zaliczeń).

Zasady przepisywania zaliczeń/ocen

Przedmioty dotyczące metodologii badań naukowych i przygotowania pracy dyplomowej

Uprzejmie informujemy, że ze względu na to, że prowadzone w Zakładzie zajęcia dydaktyczne z przedmiotów dotyczących metodologii badań naukowych i przygotowania pracy dyplomowej, m.in.:

 

  • Metodologia badań naukowych
  • Metodologia badań naukowych i seminaria licencjackie
  • Badania naukowe w położnictwie
  • Badania naukowe w dietetyce
  • Badania naukowe w pielęgniarstwie
  • Kształcenie w zakresie badań w położnictwie
  • Informacja naukowa w ratownictwie medycznym.

odbywają się w formie autorskich kursów e-learningowych, zarówno w zakresie formy, jak i treści kształcenia, przepisanie zaliczenia z tych przedmiotów jest możliwe tylko w przypadku, jeżeli wspomniane kursy e-learningowe zostały zaliczone podczas zajęć dydaktycznych na innym kierunku studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.