• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Normalny

Current Size: 100%

Dydaktyka

Pracownicy Zakładu Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu WNoZ WUM prowadzą wykłady, seminaria i ćwiczenia m.in. z przedmiotów: Metodologia badań naukowych, Badania naukowe, Informacja naukowa, Ochrona własności intelektualnej oraz Prawo w ochronie zdrowia  dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz studentów studiów III stopnia (doktoranckich):

 

Wydziału Nauk o Zdrowiu
Dietetyka
Położnictwo
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne

I Wydziału Lekarskiego
Audiofonologia
Elektroradiologia

II Wydzialu Lekarskiego
Fizjoterapia

Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Techniki dentystyczne.

 

Tematyka prowadzonych zajęć dydaktycznych obejmuje m.in.:

 • Wprowadzenie do metodologii nauk przyrodniczych
 • Filozofia nauki a metodologia badań naukowych
 • Ewolucja badań naukowych
 • Rodzaje badań klinicznych
 • Podstawy Evidence-basedMedicine
 • Bioetyczne aspekty prowadzenia badań naukowych w medycynie
 • Rzetelność badań naukowych - Good researchpractice
 • Zasady posługiwania sie cytatem w pracach naukowych
 • Bazy danych piśmiennictwa naukowego
 • Zarządzanie bibliografią
 • Ocena wiarygodności publikacji biomedycznych
 • Badania ankietowe
 • Elementy statystyki w badaniach ankietowych
 • Wytyczne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej
 • Polskie i międzynarodowe czasopisma naukowe
 • Prawo w ochronie zdrowia

 

Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów III stopnia (studiów doktoranckich)

 • Wprowadzenie do dydaktyki szkoły wyższej
 • Postawy biostatystyki
 • Zarządzanie zasobami bibliograficznymi z użyciem programu EndNot (Thomson Reuters)
 • Zaawansowane metody statystyczne z użyciem programu STATISTICA (StatSoft)
 • Elementy prawa autorskiego oraz wybrane aspekty ochrony własności intelektualnej
 • Metodologia prowadzenia badań

 

W Zakładzie prowadzone są również, wspólnie z pracownikami Biura Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zajęcia fakultatywne z przedmiotu ”Aktywne wchodzenie na rynek pracy” dla studentów Wydziału Farmaceutycznego WUM.

 

SYLABUSY

Sylabusy przedmiotów prowadzonych w Zakładzie dostepne są w wersji papierowej w Sekretariacie Zakładu.