• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Działalność naukowa

Ranking naukowy jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W kolejnych latach, w rankingu naukowym jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauki o Zdrowiu, Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia osiągał:

2016 r. - 1 miejsce wśród 23 jednostek WNoZ
2015 r. - 3 miejsce wśród 22 jednostek WNoZ
2014 r. - 2 miejsce wśród 21 jednostek WNoZ
2013 r. - 1 miejsce wśród 18 jednostek WNoZ

2012 r. - 6 miejsce wśród 20 jednostek WNoZ
2011 r. - 6 miejsce wśród 17 jednostek WNoZ
2010 r. - 4 miejsce wśród 22 jednostek WNoZ
2009 r. - 13 miejsce wśród 22 jednostek WNoZ
2008 r. - 10 miejsce wśród 19 jednostek WNoZ.


Od r.ak. 2013/2014 działalność naukowa Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ prowadzona będzie w trzech obszarach badawczych:

1.          problematyki wykorzystania wyników badań naukowych w praktyce klinicznej (evidence-based practice) wybranych grup specjalistów nauk o zdrowiu, m.in.: pielęgniarek, położnych, dietetyków, specjalistów zdrowia publicznego. Badaniami objęci zostaną również przedstawiciele innych, medycznych grup zawodowych, np. lekarze, farmaceuci (prowadzenie analiz porównawczych) oraz studenci studiów przed-
i podyplomowych kierunków związanych z naukami o zdrowiu i medycyną.

2.         problematyki skuteczności i efektywności systemów wyższego kształcenia medycznego: ewaluacja jakości nauczania oraz wdrażanie nowych metod edukacyjnych.  Wprowadzenie do polskiego systemu kształcenia wyższego wymagań związanych z implementacją Europejskich oraz Krajowych Ram Kwalifikacji oraz reforma systemu kształcenia wyższego medycznego wymaga modyfikacji programów, treści i form nauczania studentów. Celem badań będzie wskazanie kierunku/kierunków niezbędnych zmian w polskim systemie edukacji medycznej (programach, treściach i formach kształcenia studentów) koniecznych do realizacji nauczania opartego o efekty kształcenia, zgodnie z założeniami ERK i KRK. Prowadzone badania mają również wskazać elementy wpływające na zwiększenie skuteczności i efektywności tworzonych systemów zapewniania jakości, wytyczać kierunki ich modyfikacji i doskonalenia systemów zapewniania jakości kształcenia. Badania realizowane będą we współpracy z krajowymi i światowymi ośrodkami naukowymi, co pozwoli na poznanie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych doświadczeń innych uczelni w zakresie tworzenia i doskonalenia systemów zapewniania jakości kształcenia.

3.         problematyki zastosowania prawa medycznego w zawodach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności prawnej pielęgniarek i położnych. System ochrony zdrowia w Polsce znajduje się w okresie dynamicznych przemian  organizacyjno-prawnych. Przedmiotem zmian nie są jedynie mechanizmy finasowania świadczeń zdrowotnych, komercjalizacja podmiotów leczniczych, czy wzrost znaczenia profilaktyki. Ewoluuje także rola zawodów medycznych, w szczególności pielęgniarki i położnej. Ich zadania nie ograniczają się już tylko do asystowania lekarzom. Same wykonują czynności terapeutyczne i pielęgnacyjne, a to oznacza, że ponoszą za nie odpowiedzialność – zarówno zawodową, jak i prawną.