• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Główne osiągnięcia

2018 rok

Sukces doktorantki z Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia - mgr Lucyny Iwanow, która otrzymała wyróżnienie za projekt, przygotowany w ramach Letniej Akademii Przedsiębiorczości PROspołeczni, zorganizowanej przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Santander Universidades oraz Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 16-22 września br.

Projekt dotyczył stworzenia aplikacji mobilnej w postaci gry komunikacyjnej dla studentów kierunków medycznych.

Zdobył wyróżnienie "za innowacyjność i użycie nowych technologii w rozwiązywaniu tzw. starych problemów".


2017 rok

 

· Wyróżnienie podczas III Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (30.11-1.12.2017) we Wrocławiu za plakat: "Analiza oczekiwań studentów wobec modyfikacji programu studiów na kierunku zdrowie publiczne - doniesienie wstępne" autorów w składzie: Ilona Cieślak, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Lucyna Iwanow, Mariusz Jaworski, Joanna Gotlib

 

 ·  Realizacja projektu „Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (m.in. wyposażenie Uczelni w 100 komputerów stacjonarnych i 100 laptopów)

 ·  Udział w Projekcie badawczym „RANCARE Rationing - Missed Nursing Care: an International and Multidimensional Problem” współfinansowanym przez Unię Europejską i realizowanym w ramach  Europejskiego Programu Współpracy w dziedzinie badań naukowo-technicznych - Akcja COST CA15208 - Cooperation in Science and Technology w Programie Ramowym Horyzont 2020

 ·   Prezentacja przez mgr Jarosławę Belowską - doktorantkę Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia pracy: What do polish nurses know about Evidence-Based Practice? (zespół autorów: mgr Jarosława Belowska, mgr Aleksander Zarzeka, dr Mariusz Panczyk, mgr Lucyna Iwanow, dr Grażyna Wójcik, dr hab. Joanna Gotlib) na największym, światowym kongresie pielęgniarskim - International Council of Nurses Congress ICN 2017 w Barcelonie

·  Ukazanie się w czasopiśmie BMC Medical Education  publikacji dotyczącej walidacji polskiej wersji językowej Evidence-Based Practice Profile Questionnaire (EBP2Q) - pierwszego kompletnego opracowania dotyczącego właściwości psychometrycznych polskiego kwestionariusza, który został zaprojektowany do oceny wiedzy i postaw specjalistów nauk o zdrowiu wobec Evidence-Based Practice. Polska wersja EBP2Q może być wykorzystywana zarówno w sytuacjach edukacyjnych oraz zawodowych w szczególności w grupie pielęgniarek i położnych. Autorami niniejszej pracy są pracownicy i doktoranci Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ. Badania walidacyjne przeprowadzono m.in. przy współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

 ·   Sukces doktorantki Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia na konferencji „Quo vadis Public Health?” odbywającej się we Wrocławiu - praca mgr Ilony Cieślak Ocena poziomu kompetencji społecznych wśród studentów Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – badanie pilotażowe wyróżniona w sesji Varia 

·   III Nagroda dla doktorantki Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia - mgr Lucyny Iwanow za pracę: Próba porównania poziomu kompetencji komunikacyjnych w grupie studentów kierunków medycznych na konferencji - "IV Ogólnopolskie Dni Pielęgniarstwa Klinicznego - Profilaktyka Chorób Cywilizacyjnych"

·    II nagroda na konferencji "VI Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu" dla mgr Aleksandra Zarzeki i Zespołu w składzie: mgr Ilona Cieślak, Katarzyna Kowalczyk, Anna Gorzkiewicz, Katarzyna Pietruszewska, dr Mariusz Panczyk, dr hab. Joanna Gotlib za pracę: Studenci zdrowia publicznego o receptach pielęgniarskich – badanie ilościowe

·    Doktoranci z Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia – mgr  Ilona Cieślak i mgr Aleksander Zarzeka docenieni na tegorocznej, 13. edycji – „Warsaw International Medical Congress” (mgr Aleksander Zarzeka - pierwsze miejsce za pracę: Nurse prescribing in Poland. Attitudes of polish nursing and midwifery students. Cross-sectional study, mgr Ilona Cieślak - drugie miejsce za: Subjective assessment of summer internships of Public Health students of the Medical University of Warsaw - a pilot study)

  ·  Współpraca międzynarodowa w ramach Programu ERASMUS+. Wizyta dr hab. Joanny Gotlib oraz dr Mariusza Panczyka w Escola Superior de Saúde, Universidade da Madeira, Portugalia

 ·       Zakwalifikowanie się doktorantek Zakładu: mgr Jarosławy Belowskiej, mgr Ilony Cieślak i mgr Lucyny Iwanow do udziału w Training Schools w Turku (Finlandia) w ramach Projektu „RANCARE - Rationing: Missed nursing care: An international and multidimensional problem (Horizon 2020)” - umiędzynarodowienie studiów doktoranckich w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia

 

2016 rok

·   I miejsce wśród jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauki o Zdrowiu i III miejsce w całej Uczelni w rankingu naukowym jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za 2016 rok

·   Realizacja (od 1 października 2016 roku) projektu "KOMPETENCJE PRACA SUKCES. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

·    Mgr Ilona Cieślak - doktorantka w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia  wyróżniona jako jedna z najlepszych studentek kończących studia w Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM, w roku akademickim 2015/2016

·     Udział w XX Festiwalu Nauki w Warszawie (dr Mariusz Panczyk – „Wzloty i upadki badań naukowych w medycynie”)

 

2015 rok

·    III miejsce w rankingu jednostek naukowo – dydaktycznych spośród jednostek Wydziału Nauki o Zdrowiu

·    Wyróżnienie w ankiecie studenckiej dla mgr Aleksandra Zarzeki

·    II miejsce w rankingu kół naukowych dla SKN Prawa Medycznego

 

2014 rok

·   Przeprowadzenie pierwszego w historii Uczelni autorskiego, multimedialnego zaliczenia testowego na platformie egzaminów elektronicznych ASK Systems

 

2013 rok

·     I miejsce w rankingu jednostek naukowo – dydaktycznych spośród jednostek Wydziału Nauki o Zdrowiu

 

2012 rok

·       Zespołowa Dydaktyczna Nagroda Drugiego Stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za opracowanie i wdrożenie e-learningowej formy odbywania przez studentów rozliczenia w pensum nauczycieli części programów zajęć obowiązkowych w ramach przedmiotów realizowanych w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia.

Skład zespołu: Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Henryk Rebandel

 

2011 rok

·   Po raz pierwszy w historii Uczelni, rozpoczęto realizację kształcenia na odległość (e-learning, blended-learning) z przedmiotów dotyczących metodologii badań naukowych i przygotowania pracy dyplomowej dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia różnych kierunków studiów w WUM