• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Historia Zakładu

 

                             

 

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, początkowo jako Samodzielna Pracownia Dydaktyki i Efektów Kształcenia, został powołany w maju 2001 r. uchwałą Senatu Akademii      Medycznej w Warszawie i umieszczony w strukturze Wydziału Nauki o Zdrowiu. Dnia 8 kwietnia 2019 roku na podstawie Zarządzenia JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nazawa zakładu została zminiona na Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu.

   Początkowo, siedziba Zakładu mieściła się na terenie Szpitala Klinicznego Dzieciątka  Jezus, ul. Oczki 4, a w Zakładzie zatrudnionych było 4 pracowników: Elżbieta  Drapiewska, mgr Joanna Matlak, mgr Jakub Sokolnicki oraz kierujący Zakładem do września 2013 r. - dr n. biol Henryk Rebandel.

Od początku istnienia zatrudnieni w Zakładzie nauczyciele akademiccy prowadzą zajęcia dydaktyczne z obszaru metodologii badań naukowych i metodyki przygotowania pracy dyplomowej dla studentów różnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia Wydziału Nauki o Zdrowiu, I i II Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Od 2002 r. w strukturze Zakładu funkcjonowało również Biuro Karier WUM. Ponadto w Zakładzie prowadzona jest działalność usługowa dla jednostek naukowo-dydaktycznych WUM w zakresie obsługi zaliczeń i egzaminów testowych oraz testowych egzaminów wstępnych. Każdego roku w Zakładzie obsługiwanych jest ponad 250 egzaminów (ponad 30 000 kart egzaminacyjnych).

1 marca 2006 r. pracę w Zakładzie na stanowisku asystenta rozpoczęła mgr Joanna Gotlib.

Pod koniec 2006 r. decyzją Senatu WUM z Zakładu wyodrębniono Biuro Karier i ustanowiono je jako samodzielną jednostkę w strukturze administracji Uczelni, którego Kierownikiem został mgr Jakub Sokolnicki.  

W kwietniu 2007 r. siedziba Zakładu została przeniesiona do budynku ZIAM (ul. Żwirki i Wigury 81) obok Rektoratu WUM.  

W lipcu 2007 r. Senat WUM podjął uchwałę przekształcającą Samodzielną Pracownię w Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia.

1 stycznia 2008 r. pracę w Zakładzie rozpoczął dr n. farm. Mariusz Panczyk.

Od r. ak. 2011/2012 w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia, po raz pierwszy w historii Uczelni, rozpoczęto realizację kształcenia na odległość (e-learning, blended-learning) z przedmiotów dotyczących metodologii badań naukowych i przygotowania pracy dyplomowej dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia różnych kierunków studiów w WUM.

29.10.2012 r. zespół dydaktyczny Zakładu w składzie: Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Henryk Rebandel otrzymał Zespołową Dydaktyczną Nagrodę Drugiego Stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za opracowanie i wdrożenie e-learningowej formy odbywania przez studentów i rozliczenia w pensum nauczycieli części programów zajęć obowiązkowych w ramach przedmiotów realizowanych w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM.

1 października 2013 r. stanowisko Kierownika Zakładu objęła dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib.

Od r.ak. 2013/2014 studia doktoranckie w Zakładzie rozpoczęła mgr położnictwa Jarosława Belowska realizująca pod opieką dr hab. Joanny Gotlib rozprawę doktorską pod tytułem: Ocena możliwości prowadzenia badań naukowych oraz wdrażania ich wyników do praktyki zawodowej przez pielęgniarki i położne w Polsce.

W 2013 roku Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM uzyskał 1 miejsce w rankingu naukowym wśród 18 jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

W 2014 roku rozpoczęto badania w zakresie szeroko pojętej problematyki możliwości prowadzenia badań naukowych oraz wdrażania ich wyników do praktyki zawodowej przez pielęgniarki, położne oraz innych specjalistów ochrony zdrowia w Polsce. Przeprowadzono wstępne badania focusowe w kilku grupach zawodowych (pielęgniarki, położne, pielęgniarki oddziałowe, pielęgniarki naczelne). W lutym 2014 roku Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia we współpracy z Zakładem Pielęgniarstwa Społecznego podpisał umowę z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w zakresie prowadzenia wspólnej działalności badawczej. W ramach współpracy z CKPPiP w roku 2014 zrealizowano 3 projekty badawcze dotyczące:

- analizy wiedzy i postaw pielęgniarek specjalizujących się wobec codziennej, klinicznej praktyki zawodowej opartej na faktach naukowych na podstawie kwestionariusza Evidence-Based Practice Profile Questionnaire, uzyskanego z University of South Australia,

- analizy opinii i dotychczasowego doświadczenia odnośnie dostępnych form oraz tematyki kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych specjalizujących się,

- analiza zapotrzebowania pielęgniarek i położnych specjalizujących się w zakresie szkoleń w obszaru szeroko pojętej problematyki prawa medycznego.

W badaniach udział wzięło łącznie 2730 pielęgniarek i położnych biorących udział w egzaminach specjalizacyjnych w wiosennej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2014 roku.

Ponadto, na początku 2014 roku Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia podpisał umowę z Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) w Łodzi o współpracy w zakresie analizy wyników kształcenia studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego oraz efektywności egzaminów końcowych LEK i LDEK.

W maju 2014 roku w strukturze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powołano Biuro ds. Egzaminów Uczelnianych, któremu przekazano realizowaną dotychczas w Zakładzie działalność administracyjną w zakresie obsługi egzaminów testowych w Uczelni.  W Zakładzie powołano Pracownię Ewaluacji i Doskonalenia Kształcenia Medycznego, której Kierownikiem został dr n. farm. Mariusz Panczyk.

Od r.ak. 2014/2015 studia doktoranckie w Zakładzie rozpoczął mgr Aleksander Zarzeka realizujący pod opieką dr hab. Joanny Gotlib rozprawę doktorską pod tytułem: Odpowiedzialność prawna i zawodowa pielęgniarek – opracowanie kompleksowego programu kształcenia podyplomowego i wdrożenie kursu dokształcającego.

W grudniu 2014 roku w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM opracowano, po raz pierwszy w historii Uczelni, autorską, multimedialną formę nowatorskiego zaliczenia testowego na platformie egzaminów elektronicznych ASK Systems z przedmiotu „Prawo w medycynie” dla studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu.