• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Pracownia Ewaluacji i Doskonalenia Kształcenia Medycznego

O Pracowni

Pracownię Ewaluacji i Doskonalenia Kształcenia Medycznego powołano w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM w maju 2014 r., po utworzeniu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Biura ds. Egzaminów Uczelnianych, któremu przekazano realizowaną dotychczas w Zakładzie działalność administracyjną
w zakresie obsługi egzaminów testowych w Uczelni. Kierownikiem Pracowni został dr n. farm. Mariusz Panczyk.

Zadania Pracowni obejmują szczegółową analizę problematyki skuteczności i efektywności systemów wyższego kształcenia medycznego: ewaluacja jakości nauczania oraz wdrażanie nowych metod edukacyjnych.  Wprowadzenie do polskiego systemu kształcenia wyższego wymagań związanych z implementacją Europejskich oraz Krajowych Ram Kwalifikacji oraz reforma systemu kształcenia wyższego medycznego wymaga modyfikacji programów, treści i form nauczania studentów. Celem badań będzie wskazanie kierunku/kierunków niezbędnych zmian w polskim systemie edukacji medycznej (programach, treściach i formach kształcenia studentów) koniecznych do realizacji nauczania opartego o efekty kształcenia, zgodnie z założeniami ERK i KRK. Prowadzone badania mają również wskazać elementy wpływające na zwiększenie skuteczności i efektywności tworzonych systemów zapewniania jakości, wytyczać kierunki ich modyfikacji i doskonalenia systemów zapewniania jakości kształcenia. Badania realizowane będą we współpracy z krajowymi i światowymi ośrodkami naukowymi, co pozwoli na poznanie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych doświadczeń innych uczelni w zakresie tworzenia i doskonalenia systemów zapewniania jakości kształcenia.

Kierownik Pracowni:  dr hab. n. o zdr. Mariusz Panczyk

Publikacje

1. Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib
Assessment of reliability, sensitivity, objectivity and validity of MCQ Pharmacology Exams as a potential output variable forpredictive analysis.
Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 2015; 49(1):1-9
Pharmaceutical Education | doi:10.5530/ijper.49.1.1

2. Mariusz Panczyk, Henryk Rebandel, Joanna Gotlib
Assessment of predictive value of admission criteria of candidates for pharmaceutical studies – an empirical investigation.
Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 2015; (49)2: 117-125
Pharmaceutical Education | doi:10.5530/ijper.49.2.7

3.         Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib. Multiple-Choice Question Examinations In Pre-Clinical Courses As Potential Endpoints For Analysis Of Quality Of Medical School Admission Criteria. EDULEARN 2014 International Conference of Education, Research and Innovation, Barcelona, Spain, 7-9 of July 2014. EDULEARN14 Proceedings. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies July 7th-9th, 2014-Barcelona, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy. ISBN: 978-84-617-0557-3, ISSN: 2340-1117. Depósito Legal: V-1602-2014, pp. 2181-2190.

4.         Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib. The Role Of Computer-Aided Assessment In Teaching Of Law In Health Protection: A Comparison Of Student Performance In Computer-Based And Paper Multiplechoice Questions Tests. EDULEARN 2014 International Conference of Education, Research and Innovation, Barcelona, Spain, 7-9 of July 2014. EDULEARN14 Proceedings. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies July 7th-9th, 2014-Barcelona, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy. ISBN: 978-84-617-0557-3, ISSN: 2340-1117. Depósito Legal: V-1602-2014, pp. 4857- 4865.

5.         Grzegorz Stachacz, Joanna Gotlib. Evolution of Education System of Medical Rescue Workers in Poland on the Example of Warsaw Medical University - Guidelines for Curricula. EDULEARN 2014 International Conference of Education, Research and Innovation, Barcelona, Spain, 7-9 of July 2014. EDULEARN14 Proceedings. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies July 7th-9th, 2014-Barcelona, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy. ISBN: 978-84-617-0557-3, ISSN: 2340-1117. Depósito Legal: V-1602-2014, pp. 4890- 4898.

6.         Grzegorz Stachacz, Joanna Gotlib. Outcome-Based Education of Medical Rescue Workers in Poland on the Example of Warsaw Medical University – Recommendations for Improvement of Education Programmes. EDULEARN 2014 International Conference of Education, Research and Innovation, Barcelona, Spain, 7-9 of July 2014. EDULEARN14 Proceedings. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies July 7th-9th, 2014-Barcelona, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy. ISBN: 978-84-617-0557-3, ISSN: 2340-1117. Depósito Legal: V-1602-2014, pp. 4965- 4973.

7.         M. Panczyk, H. Rebandel, J. Gotlib.Comparison of four- and five-option multiple-choice questions in nursing entrance tests. ICERI 2014, The 7th International Conference of Education, Research and Innovation - 17th-19th November 2014, Seville, Spain. ICERI2014 Proceedings 7th International Conference of Education, Research and Innovation November 17th-19th, 2014-Seville, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy ISBN: 978-84-617-2484-0. ISSN: 2340-1095. Depósito Legal: V-2632-2014, pp. 4131-4138.

8.         M. Panczyk, J. Belowska, J. Gotlib. Computer-aided testing: assessment of automatic item generation to create multiple choice test items. ICERI 2014, The 7th International Conference of Education, Research and Innovation - 17th-19th November 2014, Seville, Spain. ICERI2014 Proceedings 7th International Conference of Education, Research and Innovation November 17th-19th, 2014-Seville, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy ISBN: 978-84-617-2484-0. ISSN: 2340-1095. Depósito Legal: V-2632-2014, pp. 4139- 4147.

9. Mariusz Panczyk
Evidence-based medical education - ewolucja czy rewolucja w jakości kształcenia?
MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE 2014; XLVI (9): 27-28.

10. Henryk Rebandel, Mariusz Panczyk, Jolanta Czerniak
Ocena wyników egzaminów wstępnych na studia II-go stopnia na kierunkach dietetyka, zdrowie publiczne i fizjoterapia w rekrutacji 2007
MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE 2008; XL (9): 35-40.

11.  Mariusz Panczyk, Bożena Ścieglińska, Magdalena Woynarowska-Sołdan, Joanna Gotlib. Egzaminy wstępne na kierunek pielęgniarstwo studia II stopnia - rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia na uniwersytecie medycznym. [MSc Nursing Entrance Exams — admission to full-time and part-time programmes at medical university]. Problemy Pielęgniarstwa [Nursing Topics] 2014; 22 (4): 477-483.