• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Projekt E-usługi

Od 1 maja br. w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM rozpocznie się realizacja Projektu „Wdrożenie e-usług do obsługi procesów zwianych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”.

Projekt dofinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza. Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza. Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych.

W ramach Projektu „Wdrożenie e-usług do obsługi procesów zwianych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” Warszawski Uniwersytet Medyczny wyposażony zostanie w 100 komputerów stacjonarnych, 100 laptopów, zaprojektowany zostanie specjalny, dedykowany potrzebom studentów WUM, system egzaminowania elektronicznego oraz stworzona zostanie baza testowych pytań multimedialnych.

Projekt zostanie zakończony 30 kwietnia 2019 roku.