• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Projekt KOMPETENCJE - PRACA - SUKCES

 http://kompetencje.wum.edu.pl/            http://www.facebook.com/Kompetencje-Praca-Sukces             

„KOMPETENCJE PRACA SUKCES: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy”

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa. Całkowita wartość projektu wynosi 877 302,90 zł, kwota uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 846 942,90 zł, 96,5% wartości projektu. 

Od 1 października 2016 roku w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizowany jest innowacyjny projekt dydaktyczny „KOMPETENCJE PRACA SUKCES: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020.

Kierownikiem Projektu jest dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib - Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia.

Celem Projektu jest przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy poprzez  zwiększenie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców: zawodowych, komunikacyjnych, językowych, informatycznych, analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości w grupie studentów ostatniego roku studiów kierunku lekarskiego (VI rok) oraz pielęgniarstwa (III rok studiów I stopnia). Projekt realizowany będzie przez 3 lata, do 30 września 2019 roku.

Oferta bezpłatnych szkoleń dla studentów obejmuje:

Warsztaty

Odpowiedzialność prawna i zawodowa lekarza i pielęgniarki

Komunikacja interpersonalna w zespole terapeutycznym

Komunikacja z pacjentem

Praktyka lekarska oraz pielęgniarska - czyli jak być w medycynie skutecznym przedsiębiorcą,

Evidence-based practice w praktyce lekarza i pielęgniarki

Szkolenia certyfikowane

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Trening wystąpień publicznych w ochronie zdrowia

Tworzenie i redagowanie tekstów z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu

Coaching i mentoring w medycynie i naukach o zdrowiu

Badania kliniczne - prowadzenie i organizacja ośrodka badawczego

Analiza danych i statystyka medyczna.

Zadania praktyczne w zespołach projektowych

I Projekt: Zakładanie własnej działalności gospodarczej

II Projekt: Tworzenie kontraktu - umowy cywilnoprawnej i świadczenie pracy z lekarzem i pielęgniarką.

Wizyty studyjne u pracodawców

POLTRANSPLANT

Rzecznik Praw Pacjenta

Dział Prawny Szpitala

Biuro Pielęgniarki Naczelnej Szpitala

Biuro Dyrektora Publicznego ZOZ

oraz spotkania z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego Sukces w ochronie zdrowia.

Szczegółowe informacje o Projekcie oraz rejestracja on-line dostępne są na stronie internetowej Projektu: http://kompetencje.wum.edu.pl

Zapraszamy również do Biura Projektu, które znajduje się w Zakładzie Dydaktyki
i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zapraszamy do udziału w Projekcie „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy” studentów III roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz studentów VI roku kierunku lekarskiego I i II Wydziału Lekarskiego!