• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Seminaria szkoleniowe z cyklu: "Dydaktyka szkoły wyższej"

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji Zadania 11 Opracowanie programu doskonalenia dydaktycznego i wsparcia dla kadry akademickiej Wydziału (nauczycieli akademickich i doktorantów) w ramach realizacji Zadań na lata 20132016 Cel szczegółowy 3. „Zapewnienie wysokiej jakości kadry dydaktycznej Wydziału i jej doskonalenie” Strategii poprawy jakości kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  • Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia
  • Zakład Zdrowia Publicznego
  • Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Wydziału Nauki  o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Biuro ds. Egzaminów Uczelnianych

będą organizatorami cyklicznych seminariów szkoleniowych „Dydaktyka szkoły wyższej”.

Założenia seminariów szkoleniowych:

  • 2 razy w roku, 
  • dla nauczycieli akademickich Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli akademickich WUM,
  • tematyka seminariów opracowana na podstawie diagnozy zainteresowań i potrzeb w zakresie dydaktyki szkoły wyższej nauczycieli akademickich WNoZ,
  • inauguracyjny wykład eksperta.

Zapraszamy do udziału w seminariach!