• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Skład osobowy

Kierownik Zakładu


prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.
Joanna Gotlib, e-mail: joanna.gotlib@wum.edu.pl

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 roku ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracę w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym podjęła w 2002 roku, początkowo w Oddziale Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego, a od 1 marca 2006 roku jako asystent w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk o zdrowiu, nadanego przez Radę Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM na podstawie rozprawy pt.: „Ocena wpływu treści kształcenia w uczelniach o różnych profilach na kształtowanie się postaw zawodowych studentów fizjoterapii na tle przemian w polskim systemie kształcenia fizjoterapeutów” została zatrudniona na stanowisku adiunkta. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu uzyskała w Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM 12 marca 2013 r., na podstawie rozprawy habilitacyjnej, którą stanowił cykl prac pt.: „Kształtowanie się postaw zawodowych studentów fizjoterapii reprezentujących różne kraje Europy i świata”. W październiku 2013 roku objęła stanowisko Kierownika Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia.

Działalność dydaktyczna związana jest przede wszystkim z kształceniem w zakresie metodologii badań naukowych w naukach o zdrowiu. W roku 2011 pełniła funkcję Koordynatora Grupy Inicjatywnej ds. wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym nauczania na odległość. 29.10.2012 r. uzyskała wraz z Zespołem: Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Henryk Rebandel Zespołową Dydaktyczną Nagrodę Drugiego Stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za opracowanie i wdrożenie e-learningowej formy odbywania przez studentów i rozliczenia w pensum nauczycieli części programów zajęć obowiązkowych w ramach przedmiotów realizowanych w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM.

W latach 2012-2014 brała udział w realizacji Projektu „Q: Kultura jakości Uczelni: Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” w ramach Programu Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2013 roku wzięła udział w międzynarodowym programie wymiany nauczycieli akademickich LLP Erasmus Programme Individual Teaching Programme For Teaching Staff Mobility wizytując Escola Superior De Saude Da Cruz Vermelha Portuguesa w Lizbonie (Portugalia). Brała udział we wdrażaniu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym nowatorskiego systemu egzaminowania studentów zastosowaniem platformy egzaminów elektronicznych. Promowała ponad 70 prac dyplomowych: licencjackich oraz magisterskich studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM.

Zainteresowania naukowe związane są przede wszystkim z szeroko pojętym zagadnieniem podnoszenia jakości kształcenia studentów nauk o zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych narzędzi technologii informacyjnych oraz różnorodnych metod nauczania na odległość, problematyki skuteczności i efektywności systemów wyższego kształcenia medycznego: ewaluacja jakości nauczania oraz wdrażanie nowych metod edukacyjnych. Drugim obszarem zainteresowań naukowych jest również problematyka wykorzystania wyników badań naukowych
w praktyce klinicznej (evidence-based practice) wybranych grup specjalistów nauk o zdrowiu, m.in.: pielęgniarek, położnych, dietetyków, specjalistów zdrowia publicznego, jak również z kształtowaniem się postaw zawodowych studentów nauk o zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowania udziałem w badaniach naukowych.

Joanna Gotlib jest autorem lub współautorem ponad 70 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz rozdziałów w polskich i zagranicznych monografiach naukowych, brała czynny udział w ponad 40 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, wygłaszając ponad 50 doniesień naukowych.

Publikacje


Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Panczyk
Dr hab. n. o zdr. Mariusz Panczyk, e-mail: mariusz.panczyk@wum.edu.pl

W 2007 roku kończył studia magisterskie na kierunku farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2003-2007 w ramach Studium Doktoranckiego realizował pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Mirowskiego. W 2007 roku uzyskał z wyróżnieniem dyplom doktora nauk farmaceutycznych w zakresie biologii molekularnej, na podstawie rozprawy: „Polimorfizm genu MDR1 (ABCB1) kodującego białko oporności wielolekowej u osób chorych na raka jelita grubego w populacji łódzkiej”. Od września do grudnia 2007 roku odbywał staż zawdowy jako specjalista ds. rejestracji leków w SciencePharma Sp. z o.o. w Warszawie.

Od 2008 roku jest związany zawodowo z Wydziałem Nauki o Zdrowiu Warszaskiego Uniwersytetu Medcznego (dawniej Akademia Medyczna w Warszawie). Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształecenia w którym od maja 2014 roku kieruje Pracownią Ewaluacji i Doskonalenia Kształcenia Medycznego. Ponadto w 2014 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie ochrony własności intelektualnej.

W maju 2018 roku decyzją Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzienie nauk o zdrowiu.

Jest autorem/współautorem ponad 30 rozdziałów w monografiach i podręcznikach oraz 110 prac opublikowanych zarówno w polskich jaki i zagranicznych czasopismach biomedycznych (https://www.researchgate.net/profile/Mariusz_Panczyk). Jest także uczestnikiem licznych międzynarodowych konferencji naukowych (60 streszczeń). Jest aktywnym recenzentem manusryptów nadsyłanych do Redakcji czasopism z listy JCR (https://publons.com/author/1240293/mariusz-panczyk#profile). Ponadto jest członkiem rady naukowej Journal of Pharmacy Practice and Community Medicine (JPPCM) oraz członkiem The European Public Health Association (EUPHA) oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Międzynarodową działalność naukową rozwija poprzez kontakty w ramach sieci naukowej International Network for Health Workforce Education (http://inhwe.org/). Współpracuje ponadto z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie i Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

W 2017 roku jako ekspert współtworzył Księgę Rekomendacji "Zdrowy Obywatel, Zdrowa Polska". Był także uczestnikiem debaty orgazniowanej przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w panelu "Profesjonaliści medyczni – jak kształcić, motywować i zniwelować deficyt".

Ukończył liczne kursy w tymi między innymi: Gene Expression School (Applied Biosystems), Statystyczna metodologia badań klinicznych (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego), Web of Science Next Generation (Thomson Reuters), Jak w praktyce korzystać z zaawansowanej analizy danych (StatSoft Polska), Text mining i web scrapping w R (Uniwersytet Warszawski).

W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką związaną z metodologią badań w tym wybranymi zagadnieniami z zakresu planowania badań, statystyki medycznej i analizy danych biomedycznych. W swoim podejściu naukowym hołduje idei medycyny opartej na dowodach naukowych (Evidence-based medicine, EBM).


Jaworski

Dr n. o zdr. Mariusz Jaworski, e-mail: mariusz.jaworski@wum.edu.pl

W 2010 roku obronił pracę magisterską z zakresu dietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a następnie w 2012 roku obronił prace magisterska z zakresu psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył w 2015 r. studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie. Swoją prace doktorską z zakresu zaburzeń odżywiania się obronił w 2015 roku na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.Pracownik naukowy w kilku projektach grantowych, w tym w polsko-norweskim grancie PRACTA - Promocja aktywności seniorów w publicznej opiece zdrowotnej: diagnoza psychospołecznych potrzeb pacjentów i wzmacnianie interpersonalnych kompetencji lekarzy. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Prelegent w kilku konferencjach międzynarodowych dotyczących psychologii zdrowia oraz najnowszych trendów w edukacji. Autor około 30-stu publikacji naukowych oraz recenzent w międzynarodowym czasopiśmie International Journal of Research in Education and Science (IJRES).

Od 2017 r. jest adiunktem zatrudnionym w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z psychospołecznymi aspektami zaburzeń odżywiania się, psychometrią, metodologią badań psychologicznych, a także problemami seksuologicznymi osób dorosłych związanymi z rozwojem psychoseksualnym człowieka.


Dr n. o zdr. Ewa Rzońca 

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Położnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2017 uzyskała stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, w tym między innymi: kurs średnio-zaawansowany z Systemu Językowo-Migowego, specjalizację w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego, szkolenie Leadership in Healthcare (Utrecht Summer School), kurs Train the Trainers (Bristol Medical Simulation Centre). 

Autorka ponad 50 publikacji naukowych, uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych, aktywny recenzent manuskryptów między innymi w International Journal of Environmental Research and Public Health. 

Od 2020 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z opieką położniczo-neonatologiczną i ginekologiczną, ginekologią, zdrowiem publicznym, zdrowiem kobiet, ratownictwem medycznym, badaniami naukowymi.  


lek. Dominik Wawrzuta

Lekarz, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, doktorant w Szkole Doktorskiej WUM. W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką szczepień dzieci, ruchów antyszczepionkowych w mediach społecznościowych oraz optymalizacji procesu szczepień. Współautor aplikacji jakszczepic.pl pozwalającej na automatyczne generowanie indywidualnych kalendarzy szczepień dla dzieci. 


SEKRETARIAT - Pracownik inżynieryjno-techniczny


Kamila Kraszewska, e-mail: kamila.kraszewska@wum.edu.pl