• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Zajęcia dla studentów I roku studiów doktoranckich WUM (Wprowadzenie do dydaktyki szkoły wyższej)

Zajęcia dydaktyczne „Wprowadzenie do dydaktyki szkoły wyższej” przeznaczone są dla studentów studiów doktoranckich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Udział studentów I roku studiów doktoranckich w tych zajęciach jest obowiązkowy, zgodnie z planem studiów.

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką szeroko pojętej dydaktyki szkoły wyższej ze szczególnym uwzględnieniem  specyfiki kształcenia  w uczelni medycznej.

Sylwetki wykładowców:

dr hab. n. społ. Magdalena Woynarowska–Sołdan
Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM

dr n. hum. w zakresie pedagogiki, redaktor merytoryczny książek z dziedziny pedagogiki:

od 2007 – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, Zakład Zdrowia Publicznego, adiunkt. Zajęcia z przedmiotów: Rozwijanie wybranych umiejętności psychospołecznych (Zdrowie publiczne, studia I stopnia), Wprowadzenie do pedagogiki (Zdrowie publiczne, studia I stopnia), Pedagogika zdrowia (Zdrowie publiczne, studia II stopnia), Psychologia z pedagogiką (Higiena stomatologiczna), Dydaktyka (Ratownictwo medyczne), Komunikacja z pacjentem (Zdrowie Publiczne, Dietetyka, studia I stopnia). Prowadzenie prac magisterskich. 1994–2007 – Uniwersytet Warszawski, Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW, asystent (1994–2001), wykładowca (2001–2007). Zajęcia z przedmiotów: Pedagogika (1994–2007), Edukacja różnojęzyczna i interkulturowa (2004–2007), Andragogika (2006–2007). Koordynacja praktyk studenckich. Hospitacje lekcji w różnych typach szkół, współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (dawniej Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli): prowadzenie zajęć z zakresu psychopedagogiki na kursach dla nauczycieli, realizacja projektu Promocja zdrowia pracowników szkoły.

dr hab. n. o zdr. Mariusz Panczyk
Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowu WUM

Ukończył w 2003 r. Wydział Farmaceutyczny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, a następnie w 2007 r. obronił na tymże wydziale pracę doktorską z zakresu biologii molekularnej i farmakogenetyki. Od 2008 r. jest adiunktem zatrudnionym w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego dorobek obejmuje blisko 30 prac opublikowanych zarówno w polskich jaki i zagranicznych czasopismach biomedycznych. W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką związaną z metodologią badań naukowych i klinicznych oraz interdyscyplinarnymi zagadnieniami z zakresu badań molekularnych. W swoim podejściu naukowym hołduje idei medycyny opartej na dowodach naukowych (Evidence-based medicine, EBM).

Zakład odpowiedzialny za dydaktykę:
Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego