• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Publications: 2014

1. Mariusz Panczyk
Pharmacogenetics research on chemotherapy resistance in colorectal cancer over the last 20 years

World J Gastroenterol 2014; 20 (29): 9775-9827

2. Joanna Gotlib, Grażyna Dykowska, Zofia Sienkiewicz, Elżbieta Skanderowicz  
Ocena wiedzy i postaw personelu medycznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Orłowskiego w Warszawie wobec praw pacjenta.
[Assessment of knowledge and attitudes towards patients' rights among healthcare professionals at Professor Witold Orłowski Independent Public Clinical Hospital in Warsaw]
Annales Academiae Medicae Silesiensis 2014; 68 (2): 84-93.

3. Joanna Gotlib, Iwona Redel, Grzegorz Stachacz, Anna Kaczyńska, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk Ocena zadowolenia studentów z kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo
w Wydziale Nauki o Zdrowiu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doniesienie wstępne.
[Assessment of students’ satisfaction with nursing studies at the Faculty of Health Science, Warsaw Medical University. Pilot study].

Studia Medyczne [Medical Studies] 2014; 30 (2): 84–89.

4. Olga Watrakiewicz-Hurko, Jarosława Belowska, Zofia Sienkiewicz, Grażyna Dykowska, Joanna Gotlib
Assessment of medical personnel knowledge about the function of transplant coordinator with reference to current Polish legislation.
Zdrowie Publiczne [Polish Journal of Public Health] 2014; 124 (1): 14-20.

5. Jarosława Belowska, Grażyna Dykowska, Zofia Sienkiewicz, Joanna Gotlib
Assessment of knowledge of midwives about the scope of professional responsibility under the amended provisions of law.
Zdrowie Publiczne [Polish Journal of Public Health] 2014; 124 (1): 21-25.

6. Małgorzata Chwedoruk, Joanna Gotlib
Ocena wiedzy pielęgniarek z oddziałów zabiegowych na temat zakażeń szpitalnych przenoszonych drogą kontaktową.[Assessment of knowledge of nurses in surgical departments on hospital infections spread by the contact route]
Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu [
General Medicine and Health Sciences] 2014; (20) 2: 147-153.

7. Tomasz Buraczyński, Joanna Gotlib.
Ocena wiedzy pacjentów w fazie rekonwalescencji po zabiegu angioplastyki tętnic wieńcowych na temat eliminowania czynników ryzyka choroby wieńcowej jako elementu prozdrowotnego stylu życia.
[Assessment of knowledge of patients with known coronary heart disease on elimination of risk factors for this disease as an element of a health-promoting life style]
Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu [General Medicine and Health Sciences] 2014; (20) 2: 159-167.

8. Joanna Gotlib, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Zofia Sienkiewicz, Grażyna Wójcik
Wiedza i postawy pielęgniarek wobec wykorzystywania wyników badań naukowych w codziennej praktyce klinicznej – doniesienie wstępne.

[Knowledge and attitudes of nurses towards using study results in everyday clinical practice -preliminary report].
Problemy Pielęgniarstwa [Problems of Nursing] 2014; 22 (2): 281-287.

9. Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib.
Comparison of knowledge and attitudes towards the use of scientific research in clinical practice among departmental and chargé.
Polish Journal of Public Health 2014; 124 (3): 138-144.

10. Joanna Gotlib, Jarosława Belowska, Anna Kaczyńska, Mariusz Panczyk.
Ilościowa i jakościowa analiza streszczeń prac prezentowanych podczas jednej z lokalnych konferencji przeznaczonych dla pielęgniarek – wskazówki do programów kształcenia przed- i podyplomowego.
titative and Qualitative Analysis of Abstracts of the Papers Presented During one of the Local Conferences for Nurses – a Guide to Programs of the Pre-and Post-Graduate Education]
Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Entrepreneurship and Management] 2014; XV (12): 9-27.

11. Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Barbara Kot-Doniec, Halina Żmuda-Trzebiatowska, Joanna Gotlib. Analiza wiedzy i postaw położnych po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego z pielęgniarstwa położniczego wobec praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych – doniesienie wstępne.
[The analysis of knowledge and attitudes of midwives after specialization in nursing midwifery towards Evidence-Based Practice – a preliminary report]
Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Entrepreneurship and Management] 2014; XV (12): 143-163.

12. Aleksander Zarzeka, Grzegorz Stachacz, Anna Kościńska, Joanna Gotlib.
Zgoda pacjenta na zabieg ginekologiczny w trybie jednego dnia w praktyce szpitalnej.
[Informed consent of patient for „one day surgery” in gynecology hospital practice]
Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Entrepreneurship and Management] 2014; XV (12): 177-191.

13. Joanna Gotlib, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Grażyna Dykowska, Grażyna Wójcik. Evidence-based Medicine i Evidence-based Nursing Practice - przegląd polskiego piśmiennictwa naukowego.
[Evidence-based Medicine and Evidence-based Nursing Practice — a review of the Polish scientific literature]
Problemy Pielęgniarstwa [Problems of Nursing] 2014; 22 (2): 223–227.

14. Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib.
Położne o Evidence-based Midwifery Practice - sprawozdanie ze spotkania.
[Midwives of Evidence-based Midwifery Practice – a report from the meeting]
Pielęgniarstwo XXI wieku [Nursing of the XXI Cenutry] 2014; 47 (2): 59-60

15. Aleksandra Czerw, Grażyna Dykowska, Tomasz Tatara, Joanna Gotlib.
Usługi stomatologiczne w systemie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.
[Dental services in the system of supplementary health insurance]
Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Entrepreneurship and Management] 2014; XV (9): 17-30.

16. Joanna Gotlib, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk.
Zastosowanie Evidence-based Practice w wybranych grupach specjalistów nauk o zdrowiu - przegląd światowego piśmiennictwa.
[The application of evidence-based practice in selected health science professions –the review of international literature]
Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue 2014; 4: 14-19.

17.     Anna Kaczyńska, Katarzyna Broczek, Zofia Sienkiewicz, Joanna Gotlib. The role of government and non-government organisations in the promotion of knowledge on Alzheimer’s disease in Poland.
Pol J Public Health 2014;124(4): 215-219.

18. Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib. Multiple-Choice Question Examinations In Pre-Clinical Courses As Potential Endpoints For Analysis Of Quality Of Medical School Admission Criteria. EDULEARN 2014 International Conference of Education, Research and Innovation, Barcelona, Spain, 7-9 of July 2014. EDULEARN14 Proceedings. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies July 7th-9th, 2014-Barcelona, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy. ISBN: 978-84-617-0557-3, ISSN: 2340-1117. Depósito Legal: V-1602-2014, pp. 2181-2190.

19. Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib. The Role Of Computer-Aided Assessment In Teaching Of Law In Health Protection: A Comparison Of Student Performance In Computer-Based And Paper Multiplechoice Questions Tests. EDULEARN 2014 International Conference of Education, Research and Innovation, Barcelona, Spain, 7-9 of July 2014. EDULEARN14 Proceedings. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies July 7th-9th, 2014-Barcelona, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy. ISBN: 978-84-617-0557-3, ISSN: 2340-1117. Depósito Legal: V-1602-2014, pp. 4857- 4865.

20. Grzegorz Stachacz, Joanna Gotlib. Evolution of Education System of Medical Rescue Workers in Poland on the Example of Warsaw Medical University - Guidelines for Curricula. EDULEARN 2014 International Conference of Education, Research and Innovation, Barcelona, Spain, 7-9 of July 2014. EDULEARN14 Proceedings. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies July 7th-9th, 2014-Barcelona, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy. ISBN: 978-84-617-0557-3, ISSN: 2340-1117. Depósito Legal: V-1602-2014, pp. 4890- 4898.

21. Grzegorz Stachacz, Joanna Gotlib. Outcome-Based Education of Medical Rescue Workers in Poland on the Example of Warsaw Medical University – Recommendations for Improvement of Education Programmes. EDULEARN 2014 International Conference of Education, Research and Innovation, Barcelona, Spain, 7-9 of July 2014. EDULEARN14 Proceedings. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies July 7th-9th, 2014-Barcelona, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy. ISBN: 978-84-617-0557-3, ISSN: 2340-1117. Depósito Legal: V-1602-2014, pp. 4965- 4973.

22. M. Panczyk, H. Rebandel, J. Gotlib.Comparison of four- and five-option multiple-choice questions in nursing entrance tests. ICERI 2014, The 7th International Conference of Education, Research and Innovation - 17th-19th November 2014, Seville, Spain. ICERI2014 Proceedings 7th International Conference of Education, Research and Innovation November 17th-19th, 2014-Seville, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy ISBN: 978-84-617-2484-0. ISSN: 2340-1095. Depósito Legal: V-2632-2014, pp. 4131-4138.

23. M. Panczyk, J. Belowska, J. Gotlib. Computer-aided testing: assessment of automatic item generation to create multiple choice test items. ICERI 2014, The 7th International Conference of Education, Research and Innovation - 17th-19th November 2014, Seville, Spain. ICERI2014 Proceedings 7th International Conference of Education, Research and Innovation November 17th-19th, 2014-Seville, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy ISBN: 978-84-617-2484-0. ISSN: 2340-1095. Depósito Legal: V-2632-2014, pp. 4139- 4147.

24. J. Gotlib, M. Panczyk, J. Belowska. Modern methods of teaching health science students in evidence-based practice – a review of the world scientific literature. ICERI 2014, The 7th International Conference of Education, Research and Innovation - 17th-19th November 2014, Seville, Spain. ICERI2014 Proceedings 7th International Conference of Education, Research and Innovation November 17th-19th, 2014-Seville, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy ISBN: 978-84-617-2484-0. ISSN: 2340-1095. Depósito Legal: V-2632-2014, pp. 3989- 3996.

25. J. Gotlib, M. Woynarowska-Sołdan, M. Panczyk, J. Belowska. Assessment of satisfaction with studying the "higher education didactics" course among first-year doctoral students of warsaw medical university. ICERI 2014, The 7th International Conference of Education, Research and Innovation - 17th-19th November 2014, Seville, Spain. ICERI2014 Proceedings 7th International Conference of Education, Research and Innovation November 17th-19th, 2014-Seville, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy ISBN: 978-84-617-2484-0. ISSN: 2340-1095. Depósito Legal: V-2632-2014, pp. 4169- 4177.

26. Zofia Sienkiewicz, Agnieszka Kowalczyk, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Grażyna Dykowska, Józefa Czarnecka, Anna Idzik, Joanna Gotlib.
Wiedza pielęgniarek na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej
[Nurses’ knowledge about cardiopulmonary resuscitation]
[w:] Wybrane aspekty zdrowia i choroby w ujęciu interdyscyplinarnym. Pod redakcją Zofii Sienkiewicz, Ewy Kobos, Wiesława Fideckiego. Wyd. Warszawski Uniwersytet Medyczny. Warszawa 2014. ISBN 978-83-7637-305-8. Str. 171-185.

27. Joanna Gotlib, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk. Wiedza i postawy pielęgniarek oddziałowych wobec praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych oraz wykorzystywania najnowszych wyników badań w codziennej praktyce klinicznej.
[Knowledge and attitudes of ward nurses towards evidence-based professional practice and using most recent study results in everyday clinical practice]
[w:] Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. Pod red. Izabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk, Beata Jankowska-Polańska. Wyd. Continuo. Wrocław 2014. 978-83-62182-38-1. Str. 87-100.

28. Joanna Gotlib
Pielęgniarki o Evidence-based Nursing Practice.

[Nurses about Evidence-based Nursing Practice]
Medycyna Dydaktyka Wychowanie [Medicine Didactics Education] 2014; 1: 11-12.

29. Mariusz Panczyk
Evidence-based medical education - ewolucja czy rewolucja w jakości kształcenia?
[Evidence-based medical education – evolution or revolution in quality of education?]
Medycyna Dydaktyka Wychowanie [Medicine Didactics Education] 2014; (XLVI) 9: 27-28.

30.  Mariusz Panczyk, Bożena Ścieglińska, Magdalena Woynarowska-Sołdan, Joanna Gotlib. Egzaminy wstępne na kierunek pielęgniarstwo studia II stopnia - rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia na uniwersytecie medycznym. [MSc Nursing Entrance Exams — admission to full-time and part-time programmes at medical university]. Problemy Pielęgniarstwa [Nursing Topics] 2014; 22 (4): 2-7.

31. Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Zofia Sienkiewicz, Anna Kaczyńska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib. The analysis of opinions and attitudes of students of nursing with respect to the observance of patient’s rights in Poland. Pol J Public Health 2014;124(4): 209-214.

Abstracts

1.         Jarosława Belowska The comparison of knowledge and attitudes of nurses towards the use of scientific research in clinical practice depending on their work position.10th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, Warsaw. 15-18.05.2014. Archives of Medical Science, Abstract book. Vol. 10, issue 2, 2014 (suppl.1)

2.         Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib. Multiple-Choice Question Examinations In Pre-Clinical Courses As Potential Endpoints For Analysis Of Quality Of Medical School Admission Criteria. EDULEARN 2014 International Conference of Education, Research and Innovation, Barcelona, Spain, 7-9 of July 2014.

3.         Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib. The Role Of Computer-Aided Assessment In Teaching Of Law In Health Protection: A Comparison Of Student Performance In Computer-Based And Paper Multiplechoice Questions Tests. EDULEARN 2014 International Conference of Education, Research and Innovation, Barcelona, Spain, 7-9 of July 2014.

4.         Grzegorz Stachacz, Joanna Gotlib Evolution of Education System of Medical Rescue Workers in Poland on the Example of Warsaw Medical University - Guidelines for Curricula.EDULEARN 2014 International Conference of Education, Research and Innovation, Barcelona, Spain, 7-9 of July 2014.

5.         Grzegorz Stachacz, Joanna Gotlib Outcome-Based Education of Medical Rescue Workers in Poland on the Example of Warsaw Medical University – Recommendations for Improvement of Education Programmes. EDULEARN 2014 International Conference of Education, Research and Innovation, Barcelona, Spain, 7-9 of July 2014.

6.         M. Panczyk, H. Rebandel, J. Gotlib.Comparison of four- and five-option multiple-choice questions in nursing entrance tests. ICERI 2014, The 7th International Conference of Education, Research and Innovation - 17th-19th November 2014, Seville, Spain. ICERI2014 Abstracts. 7th International Conference of Education, Research and Innovation November 17th-19th, 2014 - Seville, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy. ISBN: 978-84-617-2485-7. Depósito Legal: V-2631-2014.

7.         M. Panczyk, J. Belowska, J. Gotlib. Computer-aided testing: assessment of automatic item generation to create multiple choice test items. ICERI 2014, The 7th International Conference of Education, Research and Innovation - 17th-19th November 2014, Seville, Spain. ICERI2014 Abstracts. 7th International Conference of Education, Research and Innovation November 17th-19th, 2014 - Seville, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy. ISBN: 978-84-617-2485-7. Depósito Legal: V-2631-2014.

8.         J. Gotlib, M. Panczyk, J. Belowska Modern methods of teaching health science students in evidence-based practice – a review of the world scientific literature. ICERI 2014, The 7th International Conference of Education, Research and Innovation - 17th-19th November 2014, Seville, Spain. ICERI2014 Abstracts. 7th International Conference of Education, Research and Innovation November 17th-19th, 2014 - Seville, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy. ISBN: 978-84-617-2485-7. Depósito Legal: V-2631-2014.

9.         J. Gotlib, M. Woynarowska-Sołdan, M. Panczyk, J. Belowska Assessment of satisfaction with studying the "higher education didactics" course among first-year doctoral students of warsaw medical university. ICERI 2014, The 7th International Conference of Education, Research and Innovation - 17th-19th November 2014, Seville, Spain. ICERI2014 Abstracts. 7th International Conference of Education, Research and Innovation November 17th-19th, 2014 - Seville, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy. ISBN: 978-84-617-2485-7. Depósito Legal: V-2631-2014.

10.         Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib. Knowledge and attitudes of midwifery students about Evidence-Based Medicine and Evidence-Based Midwifery Practice. The 25th European Students‘ Conference “Rethinking Medical Research – how do we achieve innovation?” Charité Universitätsmedizin, Berlin, Germany, 17-20th of September 2014, Abstract Book, str. 465