• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Projekt RANCARE

Udział Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia
Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w Projekcie badawczym ”RANCARE -
Missed Nursing Care: an International
and Multidimensional Problem”  
- COST Action CA15208

W dniach 22-23 lutego 2017 roku w Limassol na Cyprze odbyło się spotkanie inaugurujące Projekt badawczy „RANCARE Rationing - Missed Nursing Care: an International and Multidimensional Problem” współfinansowany przez Unię Europejską i realizowany w ramach  Europejskiego Programu Współpracy w dziedzinie badań naukowo-technicznych - Akcja COST CA15208 - Cooperation in Science and Technology w Programie Ramowym Horyzont 2020.

W Projekcie RANCARE udział bierze 84 przedstawicieli (Management Committee Members) z 27 krajów świata, m.in.: Belgii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Irlandii, Izraela, Litwy Łotwy, Macedonii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

W Projekcie biorą również udział obserwatorzy (Management Committee Observer) z Australii, USA, Kanady i Nowej Zelandii jako krajów COST International Partner Countries.

Kierownikiem Projektu jest Prof. Evridiki Papastavrou reprezentująca Department of Nursing, Cyprus University of Technology, a jego Głównym Koordynatorem Prof. Panayiota Andreou (Department of Nursing, Cyprus University of Technology). Projekt RANCARE będzie trwał 3 lata i zostanie zakończony we wrześniu 2019 roku.

Przedstawicielkami Polski w Projekcie RANCARE są: dr hab. o zdr Izabella Uchmanowicz z Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz dr hab. n o zdr Joanna Gotlib reprezentująca Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki
o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Głównym celem Projektu jest podjęcie dyskusji na temat wpływu niewystarczającej  w większości krajów świata obsady pielęgniarskiej na praktykę pielęgniarską: jakość opieki i bezpieczeństwo pacjenta, jak również konsekwencji braku wystarczającej opieki pielęgniarskiej dla rozwoju zawodowego pielęgniarek.

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez pogłębianie współpracy pomiędzy przedstawicielami z różnych krajów świata reprezentujących różne dziedziny wiedzy:  pielęgniarek, lekarzy, specjalistów zdrowia publicznego, ale również etyków oraz specjalistów w obszarze badań naukowych w naukach o zdrowiu.  

W Projekcie wskazano 8 obszarów (Research Coordination), w których prowadzone będą badania i analizy:

 1. wypracowanie wspólnej definicji pojęcia racjonowania opieki pielęgniarskiej
 2. wskazanie najważniejszych czynników związanych z systemem racjonowania opieki pielęgniarskiej oraz wskazanie nowych kierunków badań w tych obszarze
 3. wskazanie obszarów do dyskusji na temat bezpieczeństwa pacjentów oraz jego miejsca w programach kształcenia na kierunku pielęgniarstwo
 4. wskazanie obszarów do dyskusji na temat etycznego wymiaru racjonowania opieki pielęgniarskiej
 5. analiza i wskazanie najważniejszych kompetencji wymaganych do kształcenia w zakresie podejmowania decyzji i ustalania priorytetów w opiece pielęgniarskiej
 6. analiza i wskazanie metod oceny i sposobów badania racjonowanej opieki pielęgniarskiej
 7. wskazanie interwencji pielęgniarskich opartych na dowodach naukowych
 8. rozpowszechnienie wyników badań w grupie interesariuszy zewnętrznych reprezentujących różne kraje: pielęgniarskich organizacji zawodowych i naukowych, stowarzyszeń pacjentów, kadry zarządzającej szpitalami i innymi placówkami ochrony zdrowia.

Celem Projektu będzie również budowanie potencjału (Capacity Building) w 4 obszarach:

 1. tworzenia sieci współpracy i wspierania wymiany wiedzy oraz upowszechniania dobrych praktyk na poziomie europejskim i międzynarodowym
 2. budowania platformy do opracowania wspólnego programu badań
 3. rozwoju młodych naukowców (ESRs - Early Stage Researchers)
 4. tworzenia potencjału naukowego, edukacyjnego i klinicznego umożliwiającego rozwijanie innowacyjnych rozwiązań w kształceniu studentów pielęgniarstwa oraz personelu pielęgniarskiego.

Współpraca w ramach Projektu RANCARE będzie odbywała się w czterech Grupach Roboczych: Grupa 1 „Conceptualisation of rationing and research methodology”, której przewodniczy Profesor Walter Sermeus z Leuven Institute of Healthcare Managment and Policy (Belgia), Grupa 2 „Evidence-based interventions and intervention design”, której przewodniczy Dr Maria Schubert z Uniwersytetu w Bazylei (Szwajcaria), Grupa 3 “The ethical dimension of rationing of nursing care”, której przewodniczy Prof Riitta Suhonen z Uniwersytetu w Turku (Finlandia) oraz Grupa 4 “Educational issues and Training”, której przewodniczy Profesor Olga Riklikiene z Lithuanian University of Health Sciences (Litwa).

W ramach Projektu RANCARE zorganizowana została również Grupa Horyzontalna: Training Schools Committee, w ramach której w różnych krajach biorących udział w Projekcie organizowane będą szkolenia, szkoły letnie oraz wizyty naukowe (Short Term Scientific Missions) przede wszystkim dla młodych naukowców.

Zarówno dr hab. Izabella Uchmanowicz, jak i dr hab. n. o zdr Joanna Gotlib będą brały udział w pracach Grupy Roboczej Educational issues and Training (WG4) oraz Grupy Horyzontalnej Training Schools Committee.

Podczas spotkania inauguracyjnego na Cyprze odbyła się również pierwsza konferencja naukowa The challenges of nursing care rationing”. Podczas konferencji przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z racjonowaniem opieki pielęgniarskiej w różnych systemach opieki zdrowotnej na świecie: najczęściej występujące problemy oraz dobre praktyki. Przedstawiono również szczegółowo plan i założenia badań, które prowadzone będą
w czasie trwania Projektu we wszystkich grupach roboczych.

Kolejne spotkanie w ramach Projektu badawczego RANCARE odbędzie się w dniach 10-11 października 2017 roku w Pradze.


Uczestnicy Projektu RANCARE, 22 luty 2017 r. Limassol, Cypr

Uczestnicy Projektu RANCARE podczas konferencji „The challenges of nursing care rationing”, 23 luty 2017 r. Limassol, Cypr