• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Archiwum


Doktoranci

dr Aleksander Zarzeka, e-mail: aleksander.zarzeka@wum.edu.pl

Absolwent prawa (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) i doktorant w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zainteresowania naukowe obejmują prawo medyczne, w szczególności odpowiedzialność cywilną w zawodach medycznych, a także kwestie kształcenia podyplomowego absolwentów kierunków medycznych.

mgr Łukasz Samoliński, e-mail: lukasz.samolinski@wum.edu.pl

mgr Ilona Cieślak, e-mail: ilona.cieslak@wum.edu.pl

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Zdrowie Publiczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł magistra uzyskała w 2016 roku broniąc pracę dyplomową pt. „Ocena narażenia zawodowego funkcjonariuszy Straży Miejskiej pozostających w czynnej służbie na terenie m.st. Warszawy”. Od października 2016 roku doktorantka w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do zainteresowań naukowych należą kwestie podnoszenia jakości kształcenia oraz możliwości implikacji zagranicznych rozwiązań do polskiego systemu nauczania na kierunku zdrowie publiczne.

mgr Lucyna Iwanow, e-mail: lucyna.iwanow@wum.edu.pl

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Pielęgniarstwo. Członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Przez cały okres trwania studiów była członkiem Uczelnianego Parlamentu Studentów, w którym brała udział w posiedzeniach komisji dydaktyki, komisji regulaminowej oraz była członkiem, a następnie przewodniczącą komisji bibliotecznej. Związana z Samorządem Studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu, w którym w 2015 r. objęła funkcję przewodniczącej Zarządu Samorządu Studentów WnoZ. Członek Rady Wydziału oraz Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2012-2016. Była bardzo zaangażowana w pracę Rady Programowej kierunku Pielęgniarstwo oraz aktywnie uczestniczyła w posiedzeniach Rady Pracodawców WNoZ. Szerokie zainteresowania naukowe rozwijała podczas studiów aktywnie współpracując ze Studenckim Kołem Naukowym Medycyny Paliatywnej oraz Studenckim Kołem Naukowym Prawa Medycznego, w których pełniła funkcję przewodniczącej. W ramach współpracy dwóch kół w maju 2015 roku zorganizowała pierwszą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym debatę oksfordzką poświęconą zagadnieniom eutanazji i uporczywej terapii. Współpracowała również z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA - Poland w ramach Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (SCOME) jako organizator i koordynator warsztatów naukowych "Podstawy Pielęgniarstwa" dla studentów WUM. Jest autorem i współautorem publikacji z zakresu bólu neuropatycznego oraz kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. W swojej pracy zajmuje się analizą poziomu kompetencji oczekiwanych przez pracodawców w grupie studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.